N273 Bebouwde kom Baarlo


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeente Peel en Maas de N273 in de bebouwde kom van Baarlo reconstrueren. Er is groot onderhoud nodig voor delen van de weg.

De N273, ook wel de Napoleonsbaan genoemd, is aangelegd in de tijd van Napoleon en vele malen gerenoveerd. Daardoor ligt de weg hoger dan de woningen erlangs. Dat veroorzaakt regelmatig wateroverlast.

Stand van zaken

In november 2017 is een adviesbureau begonnen met het in detail uitwerken van het schetsontwerp. Het adviesbureau doet hierbij onderzoek naar bijvoorbeeld bestemmingsplanprocedures, grondverwerving, vergunning- en ontheffingsprocedures en technische- en omgevingsaspecten. Dit heet de ontwerp- en bestekfase.

In deze fase worden plannen uitgewerkt voor onder andere groencompensatie, openbare verlichting, bewegwijzering en het verleggen van kabels- en leidingen. Ook consulteren we aanwonenden, bedrijven en bus- en hulpdiensten over de verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Wat vooraf ging

Informatiebijeenkomst

Om inzicht te krijgen in de ontwerpmogelijkheden hielden we in november 2016 een bijeenkomst voor de direct aanwonenden en bedrijven aan de N273 in Baarlo. Zij konden daar aandachtspunten inbrengen. De meest genoemde zijn:

  • hoge snelheid van het verkeer, vooral ’s nachts
  • hoogteligging weg in relatie tot de afwatering
  • lastig oversteken voor fietsers/voetgangers
  • bereikbaarheid van de percelen
  • verkeersveiligheid, met name op de kruispunten
  • toegankelijkheid bushaltes
  • openbare verlichting
  • onderhoud fietspaden
  • aandacht voor groenvoorziening
  • ontsluiting Kuukven

Deze aandachtspunten hebben we meegenomen in de uitwerking van de ontwerpvarianten. Eind januari 2017 hebben we deze met de aanwonenden en bedrijven besproken. Aan de hand van de bevindingen hebben we het schetsontwerp verbeterd.

Tijdens de inloopbijeenkomst op 5 oktober 2017 heeft de Provincie Limburg belangstellenden geïnformeerd over de plannen. Tijdens de bijeenkomst werd de visualisatie van de mogelijk toekomstige situatie getoond.

Visualisatie herinrichting N273

Betrokken partijen

Provincie Limburg 
Gemeente Peel en Maas

Voorlopige planning

Fase

Periode

Ontwerp- en bestekfase

start juli 2017

Aanbestedingsfase

Eind 2018

Realisatiefase (afhankelijk van eventuele procedures)

2019

Opleveringsfase

2020