Start aanbesteding


Na vele jaren van overleg, onderzoeken en ontwerpen heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) op 15 februari akkoord gegeven voor het starten van de aanbesteding. Dit betekent dat we aannemers gaan vragen om een prijs en plan te maken voor het uitvoeren van het werk aan de N271 tussen Milsbeek en Mook. Dit hele proces duurt een paar maanden, waarbij aannemers vragen kunnen stellen en zich kunnen oriënteren in de omgeving.

Kwaliteit van aannemers beoordelen

In april 2021 hebben we de bewoners langs de N271 gevraagd om hun wensen en eisen voor de uitvoering aan te geven. Deze wensen en eisen hebben we opgenomen in onze vraag aan de aannemers. De belangrijkste punten zijn: communicatie, bereikbaarheid en voorkomen van hinder. Voor deze punten hebben we omschreven wat we wel en niet zouden willen. De aannemers maken plannen die ze samen met hun prijs indienen bij hun inschrijving. Het beoordelingsteam beoordeelt de plannen. Het beste plan krijgt de hoogste beoordeling voor kwaliteit. De aannemer die de beste prijs-kwaliteitverhouding aanbiedt, mag het werk gaan uitvoeren.

We verwachten dat we half juni de definitieve opdracht kunnen gunnen. De start van de werkzaamheden hangt af van de planning van de aannemer.

Duurzaamheid en circulariteit

Voor de Provincie Limburg zijn duurzaamheid en circulariteit belangrijke punten. In dit project stellen we aan de inschrijvers extra eisen voor de duurzaamheid en circulariteit. De aannemers moeten een certificaat CO2-prestatieladder ambitieniveau 3 hebben. Dit wil zeggen dat er aantoonbaar minder CO2-uitstoot zal zijn bij de uitvoering van het project. Tijdens de beoordeling kijken we ook naar het gebruik van machines op niet-fossiele brandstoffen, waaronder inzet van elektrisch of hybride materieel valt. Zo proberen wij de uitstoot van onder andere CO2 en stikstof als gevolg van de bouwwerkzaamheden te beperken en omliggende natuurgebieden te beschermen.

Ook vragen we de aannemers om een aantal extra maatregelen voor duurzaamheid en circulariteit te bedenken. Hiermee zorgen we dat de innovatiekracht van de markt kan worden gebruikt bij het project.