Start van de ruimtelijke procedure


Het aangepaste ontwerp is klaar, dus we starten met de ruimtelijke procedure. Het ontwerp, dat in de ruimtelijke procedure 'initiatief' heet, is in strijd met de bestemmingsplannen van beide gemeenten. De procedure verschilt per gemeente. Daarom doorlopen we ongeveer tegelijk twee verschillende procedures.

Bij de gemeente Mook en Middelaar volgen we de bestemmingsplanprocedure. Bij de gemeente Gennep volgen we de standaard vergunningprocedure.

Gemeente Mook en Middelaar:

Het initiatief (ontwerp) past niet binnen het huidige bestemmingsplan van de gemeente Mook en Middelaar. Om de reconstructie van de N271 juridisch-planologisch mogelijk te maken, moet voor het 'Plasmolense deel' een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Dit gebeurt via de zogenaamde uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Voor de gemeente Mook en Middelaar ligt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage in de zomer van 2020. De gemeente zal in de rubriek Ter Sprake laten weten welke datum dit precies wordt. Zodra het ontwerp is gepubliceerd, kunt u gedurende 6 weken de planstukken inzien en uw zienswijze indienen. Dit kan digitaal op ruimtelijkeplannen.nl of fysiek op het gemeentehuis in Mook. Vanwege de coronamaatregelen moet u van tevoren een afspraak maken bij het KlantContactCentrum, via telefoonnummer 024 – 696 91 11.

We verwachten dat het definitieve bestemmingsplan dit het najaar 6 weken ter inzage ligt. De gemeente zal ook dan in de rubriek Ter Sprake laten weten vanaf welke datum dat zal zijn. Als er geen beroepsprocedure via de Raad van State gaat lopen, staat het bestemmingsplan eind 2020 vast.

Deze bestemmingsplanprocedure ziet er als volgt uit:

schema-procedure-bp-stroomschema

Gemeente Gennep:

Het initiatief (ontwerp) is ook in strijd met het bestemmingsplan van de gemeente Gennep, maar er zijn weinig punten waarop het niet past. Door artikel 2.12, lid 1, sub a onder 2 Wabo te gebruiken, kan met een reguliere vergunningprocedure worden afgeweken van de regels van het bestemmingsplan.

Ongeveer gelijk aan de bestemmingsplanprocedure zal de Provincie voor Gennep een omgevingsvergunning aanvragen bij deze gemeente. Die neemt vervolgens de aanvraag in behandeling. Na ontvangst publiceert de gemeente de aanvraag in een gemeentelijk blad, een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad of op internet. Als u het niet eens bent met het definitieve besluit, dan kunt u bezwaar maken. De aanvraag duurt 8 weken. De gemeente kan eenmalig deze 8 weken verlengen met 6 weken.

Deze standaard vergunningprocedure ziet er als volgt uit:

schema-procedure-reg-wabo-stroomschema