Voorbereidingen


In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over de kap van enkele bomen ten behoeve van het verleggen van kabels en leidingen. Enkele van deze bomen zijn nog niet gekapt vanwege aanwezige nesten of nesten in de omgeving. Deze worden na het broedseizoen alsnog gekapt, na controle door een ecoloog.

De afgelopen periode vond er in de overige te kappen bomen extra onderzoek plaats naar mogelijke verblijfplaatsen voor vleermuizen. Uit dit onderzoek bleek dat er geen vleermuisverblijven aanwezig zijn. Om te voorkomen dat de civiele aannemer de bomen net voor of in het volgende broedseizoen moet kappen, gaan we deze bomen binnenkort kappen.

Ten zuiden van de komgrens Mook is een nest van een bosuil gevonden. Daarom hebben we besloten om deze rij bomen te behouden en de kabels en leidingen alsnog naar het minder gewenste tracé te verleggen.

Planning aangepast

Doordat nog niet alle bomen gekapt konden worden, hebben de nutsbedrijven hun planning aangepast. De nutsbedrijven zijn 9 juni gestart met de verleggingen ter hoogte van de parkeerplaatsen in de kern Plasmolen. Na de bouwvak, omstreeks eind augustus, wordt er gestart op de kruising Schildersweg. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting eind september gereed. Als de werkzaamheden vanaf de rijbaan plaatsvinden, wordt het verkeer met een verkeerslicht erlangs geleid.