N271 Milsbeek-Plasmolen-Mook


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep de N271 tussen Milsbeek en Mook vernieuwen.

Op de N271, tussen de komgrens van de gemeente Mook en Middelaar en de komgrens van de gemeente Gennep in, is groot onderhoud nodig voor delen van de weg. Bij Plasmolen komt een pleisterplaats (een informatievoorziening met parkeerplaatsen). Verder worden er maatregelen getroffen om de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer te faciliteren.

Stand van zaken

Op vrijdag 14 februari 2020 hebben Provinciale Staten (PS) een voorstel vastgesteld, waarin alle mobiliteitsopgaven en -ambities op het gebied van spoor, fiets en wegen zijn heroverwogen.

Voor Plasmolen houdt dit in dat het project op onderdelen wijzigt. Voor dit project is besloten om de volgende werkzaamheden niet te realiseren:

  • de passeerhavens voor landbouwvoertuigen
  • de houten geleiderail ter plaatse van de bomenlaan
  • de bomenlaan in de buitenberm van het fietspad, ter hoogte van het winterbed

De komende periode passen we het ontwerp hierop aan. Ook wordt gekeken of de conditionerende onderzoeken bijgewerkt moeten worden.

Voorlopige planning

Voorlopige planning
Fase Periode
Ontwerpfase eerste helft 2020
Bestekfase tweede helft 2020
Bestemmingsplanprocedure tweede helft 2020
Aanbestedingsfase, gunningsfase en uitvoeringsfase start na bestemmingsplanprocedure

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Mook en Middelaar
Gemeente Gennep


Nieuwsbrief N271

Ongeveer 3-maandelijks wordt per mail een nieuwsbrief verstuurd. In deze nieuwsbrief komen onder andere de stand van zaken aan bod alsmede informatie over de uitgevoerde onderzoeken. Heeft u interesse in de nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.