N271 Milsbeek-Plasmolen-Mook


De Provincie Limburg gaat samen met de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep de N271 tussen Milsbeek en Mook vernieuwen.

Op de N271, tussen de komgrens van de gemeente Mook en Middelaar en de komgrens van de gemeente Gennep in, is groot onderhoud nodig voor delen van de weg. Bij Plasmolen komt een pleisterplaats (een informatievoorziening met parkeerplaatsen). Verder worden er maatregelen getroffen om de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer te faciliteren.

Ondertekenen realisatieovereenkomst

Op donderdag 18 juni zijn de realisatieovereenkomsten voor de reconstructie van de N271 Plasmolen ondertekend. Wethouder Geertjan Wienhoven van de gemeente Mook en Middelaar, burgemeester Willibrord van Beek van de gemeente Gennep en gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie Limburg plaatsten hun handtekening. In deze overeenkomsten staan de gemaakte afspraken tussen de Provincie en beide gemeenten.

Ontwerp en start ruimtelijke procedure

We hebben het ontwerp aangepast naar aanleiding van de heroverweging van alle mobiliteitsopgaven en -ambities. U kunt het ontwerp bekijken op deze pagina. Nu het ontwerp klaar is, starten we met de ruimtelijke procedure. Het ontwerp, dat in de ruimtelijke procedure 'initiatief' heet, is in strijd met de bestemmingsplannen van beide gemeenten. De procedure hiervoor verschilt per gemeente. Daarom doorlopen we ongeveer tegelijk twee verschillende procedures. Dit zal van de zomer plaatsvinden en de exacte periode wordt gecommuniceerd.

Nieuwsbrief

Ongeveer 3-maandelijks wordt per mail een nieuwsbrief verstuurd. In deze nieuwsbrief komen onder andere de stand van zaken aan bod alsmede informatie over de uitgevoerde onderzoeken. Heeft u interesse in de nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor aanmelden. https://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/provinciale-wegen/n271-milsbeek/nieuwsbrief-n271/

Vooruitblik 2020-2021

Deze zomer liggen de bestemmingsplan (gemeente Mook en Middelaar) en de omgevingsvergunning (gemeente Gennep) ter inzage. Parallel aan deze procedure beginnen wij alvast aan de bestekfase, zodat we deze ver gereed hebben op het moment dat de ruimtelijke procedures afgerond zijn.

Vooruitblik 2020-2021
Fase Periode
Ontwerpfase eerste helft 2020
Bestekfase tweede helft 2020
Bestemmingsplanprocedure tweede helft 2020
Aanbestedingsfase, gunningsfase en uitvoeringsfase start na bestemmingsplanprocedure


Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Mook en Middelaar
Gemeente Gennep