Ontwerp-besluiten hogere waarde Wet geluidhinder


Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de gewenste herinrichting van de N270 bij een aantal woningen zorgt voor meer geluidsbelasting. Bij zes woningen kunnen maatregelen (zoals speciaal asfalt of een geluidsscherm) dit niet verlagen tot de grenswaarde.

Om de herinrichting van de N270 Via Venray mogelijk te maken binnen de kaders van de Wet geluidhinder, moet voor deze zes woningen een zogenaamde ‘hogere waarde’ worden vastgesteld. Voor twee woningen gaat de vast te stellen hogere waarde om het geluid dat van de provinciale weg N270 afkomt. Het vaststellen van deze hogere waarde is een taak van Gedeputeerde Staten van Limburg. Voor de andere vier woningen gaat de vast te stellen hogere waarde om het geluid dat van gemeentelijke wegen afkomt. Het vaststellen van deze hogere waarde is een taak van de burgemeester en wethouders van de gemeente Venray. De eigenaren van de woningen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld, krijgen persoonlijk bericht.

De ontwerp-besluiten hogere waarden Wet geluidhinder liggen van donderdag 8 juli tot en met woensdag 18 augustus 2021 voor iedereen ter inzage. Ook de stukken die horen bij deze ontwerp-besluiten liggen tijdens die zes weken ter inzage. In de kennisgeving (pdf, 121 kB) kunt u meer lezen over hoe u de stukken kunt inzien en hoe u een zienswijze kunt indienen.