N266 Nederweert – A2


De gemeente Nederweert en de Provincie Limburg willen de verbinding tussen de N266 en de A2 verbeteren. Samen onderzoeken we de mogelijkheden voor een randweg om Nederweert.

Wat vooraf ging

Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Nota van Zienswijzen

In maart 2013 hebben de gemeente Nederweert en de Provincie een Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) uitgebracht. Hierin zetten we de achtergronden en uitgangspunten voor het verbeteren van de verbinding N266 – A2 op een rij. Ook geven we aan welke mogelijkheden voor deze verbinding onderzocht zullen worden in de milieueffectrapportage.

Op 26 maart 2013 hebben Gedeputeerde Staten de NDR en de Nota van Zienswijzen bij de NDR vastgesteld.

Milieueffectrapportage

In juli 2014 hebben de gemeente Nederweert en de Provincie de milieueffectrapportage (de plan-MER) afgerond. Deze verduidelijkt de milieueffecten van de verschillende mogelijkheden voor een betere verbinding N266 – A2. De plan-MER moet ook tot een keuze leiden voor een corridor waarin de N266 komt. Bij het definitieve ontwerp zijn verschuivingen van circa 100 meter links of rechts binnen de corridor mogelijk.

Positief toetsingsadvies over milieueffectrapportage

Op 21 oktober 2014 heeft de landelijke Commissie milieueffectrapportage (m.e.r.) haar toetsingsadvies uitgebracht over de plan-MER. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. Naar aanleiding van dit advies heeft de gemeenteraad van Nederweert gekozen voor het voorkeursalternatief. In de plan-MER is dit aangeduid als variant 3 van alternatief 2A.

Gedeputeerde Staten hebben zich op 24 maart 2015 bij deze keuze aangesloten. Ze hebben de projectgroep van de gemeente en de Provincie opdracht gegeven een structuurvisie op te stellen. Bovendien adviseerde de Commissie m.e.r. om een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) op te stellen. Dit om de financiële consequenties van de aanleg van de weg te koppelen aan wat de weg aan maatschappelijke meerwaarde oplevert.

Ontwerp-Structuurvisie Randweg N266 Nederweert

Op 1 september 2015 hebben Gedeputeerde Staten de ontwerp-Structuurvisie ‘Randweg N266 Nederweert’ vastgesteld. Hierna volgde de inspraakprocedure voor de ontwerp-Structuurvisie.

Op 3 september 2015 is een informatieavond gehouden voor belangstellenden.

Van 4 september tot en met 15 oktober 2015 lag de ontwerp-Structuurvisie in het gemeentehuis van Nederweert en het Gouvernement te Maastricht ter inzage.

Provinciale Staten (PS) nemen de ingediende zienswijzen mee in hun besluitvorming over de vaststelling van de Structuurvisie. PS nemen ook de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) mee in hun besluitvorming.

MKBA

Op 16 december 2015 heeft adviesbureau Ecorys de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) opgeleverd. Daaruit blijkt dat de kosten van het project Randweg N266 Nederweert hoger zijn dan de opbrengsten.

Advies naar aanleiding MKBA

Op 16 januari 2016 heeft de Provinciale Commissie voor Omgevingsvraagstukken Limburg naar aanleiding van de MKBA advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten.

De Commissie vindt dat de noodzaak van een nieuwe verbinding concreter onderbouwd moet worden en ingebed in een bredere toekomstvisie. De MKBA is volgens de geldende standaarden opgesteld maar geeft toch geen volledig beeld. Dat komt doordat niet alle kosten en baten van de randweg in geld zijn uit te drukken. Dit geldt voor nadelige aspecten zoals de gevolgen voor de natuur, de doorsnijding van het buitengebied en de overlast voor bewoners en lokale weggebruikers. Maar ook voor positieve aspecten zoals het opheffen van de barrière tussen Nederweert en Budschop en de ontwikkeling van het centrumgebied van Nederweert/Budschop.

De gemeente Nederweert heeft daarom opdracht gegeven voor het opstellen van een bredere toekomstvisie voor de kern van Nederweert en de randweg. De planning voor het project N266 Randweg Nederweert schuift daardoor een aantal maanden op.

Samenvatting zienswijzen ontwerp-Structuurvisie

Op 11 februari 2016 heeft de Provincie een samenvatting van de ingediende zienswijzen gepubliceerd. Omdat de planning voor het project N266 Randweg Nederweert is opgeschoven, moeten we de besluitvorming over de nota van zienswijzen uitstellen. Toch willen we al een beeld te geven van de ingediende zienswijzen. Dat doen we in de samenvatting.

Betrokken partijen

Provincie Limburg
Gemeente Nederweert