Mobiliteitsplan Limburg


Onze samenleving verandert en de Provincie staat voor brede uitdagingen. Hoe houden we onze economie veerkrachtige en zorgen we voor een goed vestigingsklimaat? Hoe gaan we om met de sociaal-maatschappelijke opgaven in onze steden en op het platteland? Wij gaan voor een aantrekkelijke, leefbare en economisch krachtige provincie waar mensen met plezier werken, wonen, recreëren en studeren. Daarom streven we naar een veilige, vlotte, betrouwbare en duurzame mobiliteit.

Doelen

We hebben in het Mobiliteitsplan voor Limburg (2017) een vijftal doelen gesteld:

  • We houden onze stedelijke gebieden aantrekkelijk en bereikbaar, door bijvoorbeeld verschillende manieren van vervoeren aan te bieden en een verantwoorde keuze te bevorderen (multimodaliteit).
  • We houden ons platteland vitaal dankzij goede fysieke, maar ook digitale bereikbaarheid.
  • We versterken onze economie dankzij de ontwikkeling van economische clusters zoals campussen en maakindustrie en we vergroten hun (onderlinge) bereikbaarheid.
  • We willen een internationale koploper blijven in de groene logistiek, met Greenport Venlo als middelpunt. De logistieke sector is een belangrijke economische drager voor onze provincie.
  • We versterken de vrijetijdseconomie. Met recreatie en toerisme staat onze provincie goed op de kaart, ook publiekstrekkers en evenementen maken Limburg aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers.

Mobiliteit is een belangrijke schakel. Mobiliteit kan slimmer, efficiënter en grenzelozer. We werken aan een toekomst waarin mensen betaalbaar, schoner en slimmer helemaal naar eigen wens en behoefte vrij kunnen bewegen. Daarvoor is een betere doorstroming nodig, met aandacht voor duurzame mobiliteit en het vergroten van verkeersveiligheid. Dit draagt bij aan de leefbaarheid in onze regio.

Hoe te bereiken?

De basisvoorzieningen blijven op orde door goed beheer en onderhoud van het vervoersaanbod. We verbeteren we de kwaliteit hiervan en maken het mobiliteitsnetwerk steeds aantrekkelijker. Dit kan door vervoersmiddelen op een andere of betere manier te benutten en mensen uit te nodigen op een slimmere manier hun vervoer te kiezen. We investeren in smart mobility. We doen mee in initiatieven om de mobiliteit in Limburg te verbeteren. Zo worden we een krachtige speler en vergroten we aantrekkingskracht van de hele regio.

Samen slim op weg gaan naar morgen

Van A naar B. Hoe ziet dat er in de toekomst uit? Onze mobiliteit verandert in sneltreinvaart. De grote vraag is: hoe maken we Limburg klaar voor de toekomst? De Provincie Limburg stelt een nieuw mobiliteitsplan op in samenwerking met professionals van gemeenten, bedrijven, reizigersorganisaties en met de input van Limburgers. Bekijk onderstaande animatie 'Samen slim op weg gaan naar morgen'.

Samen slim op weg gaan naar morgen
Samen slim op weg gaan naar morgen

Betrokken partners

Met het Mobiliteitsplan voor Limburg is een start gemaakt. De Provincie wil graag duurzaam samenwerken met andere partners en staat open voor nieuwe initiatieven. Daarbij staat de gebruiker centraal.