Ontwerp Nota van uitgangspunten MKBA Maastricht Aachen Airport


SEO Amsterdam, Decisio en To70 zijn in opdracht van de Provincie Limburg gestart met het opstellen van een maatschappelijke kosten- en batenanalyse voor Maastricht Aachen Airport. Namens hen publiceren wij hier de Ontwerp Nota van uitgangspunten voor deze MKBA. De MKBA zal door Provinciale Staten worden betrokken bij de besluitvorming over de luchthaven MAA.

Het MKBA-proces verloopt volgens de recent door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde procesopzet die is beschreven in de werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/09/bijlage-4-werkwijzer-luchtvaartspecifieke-mkba-s

Bij de totstandkoming van de MKBA is op twee momenten voorzien in afstemming en participatie met stakeholders. Het eerste moment is inmiddels achter de rug. Tot 15 september hebben stakeholders de tijd gehad om te kunnen reageren op de ontwerp nota van uitgangspunten, die gehanteerd wordt bij het opstellen van de MKBA. Op 27 september vindt er een webinar plaats waarin de onderzoekers een nieuwe ontwerp nota van uitgangspunten aan alle stakeholders presenteren.

Het tweede moment van  afstemming met betreft het eerste concept van de (reken-)resultaten. Op basis van de input uit deze inspraakronde wordt de MKBA vervolgens definitief gemaakt. De onderzoekers zullen de volgende processtappen nemen om op een interactieve manier de besluitvorming over de toekomst van Maastricht Aachen Airport, waar de MKBA onderdeel van uitmaakt, voor te bereiden:

Processtappen Nota van uitgangspunten MKBA MAA
Processtappen Wanneer
Opstellen Ontwerp Nota van uitgangspunten MKBA MAA gereed 24 augustus 2021
Ontwerp Nota van uitgangspunten MKBA MAA ter visie 25 augustus - 15 september 2021
Verwerken reacties op Ontwerp Nota van uitgangspunten 16 september - 30 september 2021
Bespreken Nota van uitgangspunten met stakeholdersgroep MAA (zo mogelijk fysieke bijeenkomst) 27 september 2021
Bespreken Ontwerp Nota van uitgangspunten in CRO MAA 29 september 2021
Nota van uitgangspunten standpuntbepaling GS 5 oktober 2021
Bespreken Nota van uitgangspunten in tweede technische briefing PS oktober 2021
Bespreken eerste concept (reken-)resultaten met stakeholders november 2021

Bijgaand treft u de Ontwerp Nota van uitgangspunten MKBA Maastricht Aachen Airport aan. Heeft u vragen over de MKBA of over de procedure, neem dan contact op met de heer Stef Moonen via e-mailadres scm.moo­nen@prvlim­burg.nl.