Provinciale vertaling Luchtvaartnota 2020-2050 voor Maastricht Aachen Airport


Gedeputeerde Staten hebben voor de provinciale vertaling van de Luchtvaartnota voor MAA aan de heer Pieter van Geel opdracht gegeven om op innovatieve wijze met de regio via participatie en overleg met de omgeving (omwonenden en maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden) en na een passende weging van de verschillende belangen tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Maastricht Aachen Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven.

De heer van Geel opereert onafhankelijk. Hij formuleert een advies op persoonlijke titel voor Gedeputeerde Staten, die dit advies vervolgens aan Provinciale Staten voorleggen.

Het advies treedt niet in de plaats van een formeel besluitvormingstraject, maar moet zorgen voor een steviger en meer gedragen fundament en de voorbereiding daarvoor, met name voor het aansluitend aan te vragen Luchthavenbesluit.

De heer van Geel heeft - op basis van de eerste verkennende gesprekken – besloten te gaan werken met overleggroepen vanuit omwonenden, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Uit deze groeperingen stelt hij een challengegroep samen waarmee hij het proces doorloopt om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen advies over de ontwikkelrichting van MAA.

Het proces is gestart met het in beeld te brengen van de onderzoeks- en informatiebehoefte bij partijen voor het proces en van de bandbreedte die bij het proces verkend zal worden. Hoofdinsteek hierbij zal het aantal ernstig gehinderden en slaapverstoorden zijn.

Er zal gewerkt worden met een tweetal scenario’s. Dit betreft een scenario waarbij  de mogelijkheden van de luchthaven binnen de bestaande vergunde milieuruimte zo optimaal mogelijk worden benut vanuit het perspectief van vracht- en passagiersvervoer en een scenario waarbij het aantal ernstig gehinderden met 50% zal afnemen.

Deze scenario’s zullen naast de huidige situatie (het gebruiksjaar 2019) en de referentie van de huidige vergunning geplaatst worden.

De scenario’s zijn voor het eindadvies nadrukkelijk niet een richting waarvoor gekozen moet worden. Het eindadvies zal een combinatie van elementen en factoren zijn, gebaseerd op een goed beeld van het volledige speelveld.

Scenario’s

Hoofdinsteek bij het bepalen van de bandbreedte en de te onderzoeken scenario’s zal zijn het aantal ernstig gehinderden en slaapverstoorden. De Provincie heeft in de opdracht meegeven dat het een hard uitgangspunt is dat voor de toekomstige ontwikkelrichting van de MAA het aantal ernstig gehinderden ten opzichte van de thans vergunde situatie niet mag toenemen.

Huidige situatie:

Van de situatie over 2019 wordt in beeld gebracht wat de omgevingsimpact is geweest, welke economische effecten dit heeft gehad.

Referentiesituatie huidige vergunning:

Dit beeld vormt een status quo van de huidige vergunde situatie. De luchthaven zal daarin op basis van de huidige omzettingsregeling 1 op 1 door gaan. Wel zal er actualisering van de huidige omzettingsregeling plaatsvinden voor wat betreft onder meer externe veiligheid en de ruimtelijke doorwerking. Dit betekent in principe dezelfde contouren voor geluid en externe veiligheid, dezelfde handhavingspunten met de daaraan gekoppelde waarden. Autonome ontwikkelingen in de vlootsamenstelling van vliegtuigen die op MAA vliegen, zijn in dit scenario bepalend voor de mate waarop op MAA gevlogen gaat worden.

Scenario 1

Het gegeven is  geen toename van het aantal ernstig gehinderden en het aantal ernstig slaapverstoorden. Binnen deze randvoorwaarden zal gezocht worden naar mogelijkheden om de economisch gebruiksmogelijkheden van de luchthaven te optimaliseren. Met de bovengrens van het maximaal aantal gehinderden en slaapverstoorden zoeken naar gebruiksmogelijkheden die daarbinnen blijven maar wel maximale vervoerscapaciteit genereren.

Scenario 2

Op welke wijze kan er een substantiële afname van overlast door de luchthaven bereikt worden, zodanig dat het aantal ernstig gehinderden met 50% verminderd wordt ten opzichte van de vergunde gebruiksruimte. Nagegaan moet worden hoe dit te bereiken is en of deze scenario’s economisch uitvoerbaar zijn. Bij dit krimpscenario kan onder andere gedacht worden aan het beperken van de openingsuren tussen 07.00-23.00 uur, het blijvend beperken van het gebruik van 2.500 meterbaan.

De scenario’s worden nader verfijnd met de challengegroep en waar gewenst aangepast.

Om de scenario’s op te kunnen bouwen zijn rond een drietal centrale onderwerpen werkgroepen gevormd. Deze zijn inmiddels van start gegaan en er zijn onderzoeksvragen opgesteld.

De drie centrale onderwerpen zijn:

  1. Hinderreductie
  2. Economische betekenis MAA
  3. Netwerkkwaliteit en innovatie

Aan de hand van de resultaten van de onderzoeksfase wordt met de werkgroepen en de challengegroep besproken welke conclusies uit deze onderzoeken getrokken worden. In het op te stellen advies zal ingegaan worden op hoe de kansen die MAA biedt kunnen worden benut, hoe negatieve effecten kunnen worden verminderd en hoe onzekerheden kunnen worden gemanaged. Het advies zal in het najaar van 2020 verschijnen.

Op deze webpagina treft u de beschikbare achtergrondrapporten aan. Deze informatie zal gedurende het proces worden aangevuld met actuele informatie.


Achtergrond