Provinciale vertaling Luchtvaartnota 2020-2030 voor Maastricht Aachen Airport


Het college van Gedeputeerde Staten heeft eind januari het adviesrapport ‘Op zoek naar verbinding’ van Pieter van Geel over de ontwikkeling van Maastricht Aachen Airport (MAA) 2021-2030 in ontvangst genomen. Het rapport schetst een meerjarig perspectief en een richtinggevend kader. Van Geel gaat bij zijn vooruitblik o.a. uit van het principe uit de nieuwe Luchtvaartnota van het Rijk: ‘minder hinder, groei verdienen’. Gedeputeerde Staten zien dit advies als een belangrijke bouwsteen voor een nieuwe meerjarige strategie voor MAA, die de basis vormt voor de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit.

De heer Van Geel heeft in zijn aanpak een zeer intensief traject doorlopen met omwonenden, maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven, het luchthavenbedrijf zelf en de betrokken overheden. Daarbij is aanvullend onderzoek verricht naar de diverse hinderaspecten (geluidshinder, milieuaspecten, luchtkwaliteit, slaapverstoring en verkeersoverlast), de mogelijkheden voor verduurzaming, de economische betekenis en de ruimte voor vernieuwingen. Het advies is ‘geen optelsom van gegevens en gesprekken’ Volgens Van Geel, maar een ‘zo gedragen mogelijk’ advies, voorzien van een samenhangend pakket van maatregelen en ontwikkelingsmogelijkheden.

Het college ziet een gebalanceerd rapport waarin zowel maatschappelijk als economisch gezonde toekomstvarianten zijn opgenomen. Eén van de centrale principes uit de Luchtvaartnota: ‘Minder hinder, groei verdienen’ die Van Geel hanteert in het advies voor MAA, wordt omarmd door het Limburgse college.

Vervolgstappen

In de Luchtvaartnota van het kabinet is MAA aangewezen als een luchthaven van nationale betekenis. Voor de Provincie Limburg is de luchthaven onderdeel van de Limburgse basisinfrastructuur. Vanuit deze uitgangspunten en kaders zal Gedeputeerde Staten met Provinciale Staten de hoofdkoers van de strategie in eerste instantie verkennend en vervolgens ook besluitvormend bespreken. Het doel is om dit jaar een meerjarenstrategie op te stellen. Vervolgens zullen Gedeputeerde Staten een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) laten uitvoeren. Daarbij wordt de nationale MKBA-systematiek voor luchtvaart gevolgd, die op dit moment wordt ontwikkeld. Ook vinden er nog nadere onderzoeken (o.a. milieu-effectrapportage, veiligheidsanalyse) plaats voordat er een besluit kan worden genomen over de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit. Naar verwachting neemt dit proces tot zeker medio oktober 2021 in beslag.

Het adviesrapport 'Op zoek naar verbinding' van de heer Van Geel kunt u in de rechter kolom van deze webpagina inzien.


Achtergrond