Sportzones


De Provincie streeft, samen met gemeenten in Limburg, naar drie sportzones in Limburg. In een sportzone kunnen onderwijs (Topsport Talentschool), talentontwikkeling, ruimtelijke en economische ontwikkelingen rondom sport samenkomen. Het gaat om sportvraagstukken die om een bovenlokale c.q. regionale aanpak vragen. Het initiatief om te komen tot een sportzone ligt in handen van de gemeenten. Voor Zuid-Limburg is dat Sittard-Geleen, voor midden-Limburg is dat Weert en voor Noord-Limburg is dat Venlo. De ontwikkeling van de 3 sportzones verloopt in verschillend tempo, afhankelijk van de vraagstukken die er spelen.

Voor deze sportzones maken de partijen voor meerdere jaren een gezamenlijke sportagenda in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst worden de doelen en de financiering van deze doelen met elkaar vastgelegd. Naast de gezamenlijke doelen op het gebied van talentontwikkeling kunnen er ook over andere sportonderwerpen afspraken gemaakt worden, zoals grotere sportevenementen.

Voor Sittard-Geleen en omgeving ligt er al een samenwerkingsovereenkomst (die is gericht op de ondersteuning van nationale en regionale trainingscentra) die in 2019 gecontinueerd wordt tot en met 2020. Voor Weert ligt er een gezamenlijke regiovisie die de basis vormt voor de samenwerkingsovereenkomst in 2019 en voor Venlo wordt er gewerkt aan een intentieovereenkomst om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst met de Provincie.

Zowel voor de sport als voor gemeenten en overige partners is het voordeel van deze wijze van samenwerken dat er een borging is van een sportomgeving waarin met name talenten zich verder kunnen ontwikkelen en leren. En waarbij ook het bedrijfsleven en het onderwijs een rol kunnen spelen. De afspraken worden vervolgens in een samenwerkingsovereenkomst met de Provincie vastgelegd.