Accommodatie


De Provincie zet bij de uitvoering van haar beleid in op bovenlokale sportaccommodaties. Lokale sportaccommodaties zijn een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

In het Uitvoeringsprogramma Sport 2015-2017 was conform het beleidskader sport ingezet op bovenlokale sportaccommodaties voor:

  • de wielersport (veilige wieleromgevingen en routestructuren)
  • de paardensport (o.a. regionale koplopers omgevingen)
  • nationale en regionale trainingscentra

In de periode tot en met 2017 zijn al veel accommodaties gerealiseerd in de paarden- en wielersport. Het is van belang dat deze accommodaties optimaal geëxploiteerd worden ten gunste van de betreffende sporttakken. Dat wil zeggen dat ze optimaal benut worden op het terrein van breedtesport en talentontwikkeling en dat de exploitaties kostendekkend worden. Daarom vinden er in 2018 en 2019 geen nieuwe investeringen plaats accommodaties op het terrein van de paarden- en wielersport, behalve de accommodaties voor het RTC Judo en het RTC Tafeltennis. Bovendien heeft de versterking van de voorzieningen voor de gehandicaptensport in Limburg prioriteit, in het bijzonder bij het Centrum voor gehandicaptensport In de Haamen.