Op weg naar Om­ge­vings­vi­sie


Nieuwe omgevingswet en omgevingsvisie

Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet zorgt voor een veilige, gezonde en prettige leefomgeving met een goede balans tussen benutten en beschermen. “Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit” is het motto. Door minder en overzichtelijke regels moet de Omgevingswet ruimte bieden voor lokale invulling en voor initiatieven uit de samenleving, maar ook voor snellere, betere en integrale besluitvorming.
Eenvoudig en beter.

Wat is de omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is een strategische en lange termijn (2030-2050) visie op de fysieke leefomgeving en beschrijft onderwerpen zoals wonen, infrastructuur, milieu, water, natuur, landschap, bodem, ruimtelijke economie, luchtkwaliteit en cultureel erfgoed. Daarnaast worden ook de aspecten gezondheid en een gezonde leefomgeving in de Omgevingsvisie meegenomen. In de Omgevingsverordening legt de Provincie regels vast voor onder meer natuur, milieu, (grond-)water, ontgronding, wegen, ruimte (verstedelijking, woon- en werklocaties, agrarische bedrijven).

Planning

Het huidige Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014) vormt deels het vertrekpunt voor de Omgevingsvisie. Het proces van het opstellen van de Omgevingsvisie kent een aantal fasen. In al deze fasen bereiden we de Omgevingsvisie samen met onze regionale partners voor. De behandeling door Provinciale Staten vindt plaats in oktober 2021.

Planning omgevingsvisie
Traject Wanneer Wat
Wetgevingstraject Omgevingswet 2016 Start programma Implementatie Omgevingswet
2016 - 2020 Nadere aan- en invulling van de Omgevingswet
1 januari 2022 Inwerkingtreding Omgevingswet
Omgevingsvisie Voorjaar 2020 Concept Omgevingsvisie
Augustus 2020 Ontwerp Omgevingsvisie
Terinzagelegging ontwerp- Omgevingsvisie 7 september t/m 18 oktober 2020 Ontwerp Omgevingsvisie
1 oktober 2021 Behandeling en publicatie in PS Omgevingsvisie
Omgevingsverordening 1 januari 2022 Publicatie Omgevingsverordening