Terinzagelegging ontwerp-Omgevingsvisie


De ontwerp-Omgevingsvisie Limburg ligt ter inzage vanaf 7 september t/m 18 oktober 2020, en is digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl.  
Via www.polviewer.nl is de ontwerp-Omgevingsvisie ook te raadplegen aan de hand van indicatieve kaartbeelden.

Een schriftelijk exemplaar van de ontwerp-Omgevingsvisie Limburg ligt ter inzage:

  • in de gemeentehuizen van de Limburgse gemeenten op de aldaar gebruikelijke wijze en tijden (houdt u rekening met eventuele coronamaatregelen)
  • het Provinciehuis (Gouvernement), Limburglaan 10, te Maastricht, op werkdagen van 7.30 - 18.30 uur. In verband met de Covid-19 maatregelen kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via tel. 043 389 99 99. Vermeld hierbij graag dat u belt voor de zienswijze ontwerp Omgevingsvisie Limburg.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Schriftelijk

U kunt vanaf 7 september t/m 18 oktober 2020 schriftelijk uw zienswijzen naar voren brengen, en toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Ruimte
t.a.v. Mevrouw J. Wijns
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

onder vermelding van ”Zienswijze ontwerp-Omgevingsvisie Limburg”.
Vermeld in elk geval uw naam, adres- en contactgegevens.

Elektronisch

U kunt uw zienswijze binnen de inzagetermijn ook per e-mail sturen naar omgevingsvisie@prvlimburg.nl, ter attentie van ‘Cluster Ruimte’ en onder vermelding van “Zienswijze ontwerp-Omgevingsvisie Limburg”. Een scan van de ondertekende zienswijze moet als bijlage bij de e-mail worden bijgevoegd.

Mondeling

Een mondelinge zienswijze is ook mogelijk binnen de inzagetermijn. U kunt hiervoor een afspraak maken met dhr. J. Merkus, tel: 06-11 72 66 70.

Bijbehorende documenten

Proces Omgevingsvisie

Na een uitgebreid participatief proces is de ontwerp-Omgevingsvisie 25 augustus 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De tervisielegging en mogelijkheid tot inspraak van de ontwerp-Omgevingsvisie en het bijbehorende plan-MER vindt plaats van 7 september tot en met 18 oktober 2020. Vervolgens vindt besluitvorming over de Omgevingsvisie plaats in december 2020 (Gedeputeerde Staten) en februari 2021 (Provinciale Staten).

Proces Omgevingsverordening

De eerste stappen voor de nieuwe Omgevingsverordening zijn reeds gezet. Na vaststelling van de ontwerp-Omgevingsvisie wordt, op basis van die inhoud, ook de volgende stap voor de Omgevingsverordening gezet. Op korte termijn informeren wij u over de exacte data van het besluitvormingsproces (tervisielegging en vaststelling medio 2021). De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingsverordening is gelijk aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet: 1 januari 2022. Tot die tijd blijft de huidige Omgevingsverordening van kracht.

Totstandkoming Omgevingsvisie

In september 2018 is het vormgevingstraject van de Omgevingsvisie Limburg gestart. In het traject tot nu toe is uitgebreid de dialoog aangegaan en zijn meerdere regionale werksessies georganiseerd om gezamenlijk te komen tot een gedragen Omgevingsvisie. Hierbij waren gemeenten en belanghebbenden aanwezig. In de periode vanaf december 2019 tot en met maart 2020 heeft de Provincie Limburg onder de naam 'Toekomst van Limburg' ook haar inwoners uitgenodigd om via digitale en fysieke kanalen mee te denken over de fysieke leefomgeving en gevraagd hun mening en visie te delen. Deze periode is afgesloten. Lees onderstaand bericht voor meer informatie over deze burgerparticipatiecampagne en de binnengekomen reacties.

Vlog Omgevingsvisie: Wonen en Werken
Blue Billywig video embed

Vlog Omgevingsvisie: Natuur en Werken

Blue Billywig video embed

Vlog Omgevingsvisie: Gezond en Duurzaam

Blue Billywig video embed

Burgerparticipatietraject

Hoe moet Limburg er volgens u in de toekomst uitzien? Over tien jaar, of zelfs over dertig jaar? Het lijkt ver weg, maar bij de Provincie Limburg denken we nu al concreet na over de toekomst. Die ideeën en plannen vatten we samen in de Omgevingsvisie.

Wat heeft Limburg nodig om fijn en gezond in te wonen? Hoe gaan we om met veranderingen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werken en reizen? Wat moet er fysieke omgeving veranderen, en wat moet juist blijven? Om daar goed antwoord op te geven, vroegen we de inwoners van Limburg met ons mee te denken en te praten.
We zijn ontzettend blij met de input die we hebben gekregen. Op straat, in scholen, via social media en via de digitale peiling hebben we ontzettend veel stemmen gehoord. De reacties waren overweldigend.

Bedankt voor uw mening!

De verzamelde meningen zijn gebruikt om de Omgevingsvisie zo goed mogelijk vorm te geven. Uw ideeën, voorkeuren en visies golden als belangrijke inspiratie voor de Omgevingsvisie en zijn bijvoorbeeld in de visie terug te zien door de citaten in de praatwolkjes.

Wilt u op de hoogte blijven van het verdere proces van de Omgevingsvisie en andere ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving in Limburg? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief op www.expeditieruimte.nl of volg de provinciale sociale media kanalen.

Waarom een Omgevingsvisie?

Limburg ziet er nu heel anders uit dan dertig jaar geleden. En er blijven nieuwe ontwikkelingen komen. Om goed in te spelen op de kansen en uitdagingen is een visie nodig die zich richt op de langere termijn (2030 - 2050). Er komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals wonen, economie, beheer van de leefomgeving en gezondheid. Zo geeft de Omgevingsvisie richting aan de manieren waarop we Limburg klaar maken voor de toekomst.