PIP MAA Proefdraaien


Op de luchthaven Maastricht Aachen Airport bestaat momenteel de mogelijkheid tot het proefdraaien van turboprop vliegtuigmotoren. MAA wil, mede op verzoek van onderhoudsbedrijf SAMCO, de planologische regeling en milieuvergunning aanpassen, zodat ook het testen van de in de moderne luchtvaart steeds meer gebruikte straalmotoren mogelijk wordt gemaakt. Hiervoor is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan voor de luchthaven en de huidige milieuvergunning worden geactualiseerd en dat er een geluidszone wordt vastgelegd. Deze actualisatie biedt ook de mogelijkheid om de effecten zoveel mogelijk te reduceren om daarmee voor de omgeving een goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen.

Het betreft een complexe situatie, zowel planologisch als milieutechnisch. De effecten overschrijden gemeentegrenzen en er is  een aantoonbaar provinciaal belang. Daarom zullen  Gedeputeerde Staten, op verzoek van gemeenten Beek en Meerssen, een provinciaal inpassingsplan opstellen om het testen van turboprop- en straalmotoren planologisch-juridisch mogelijk te maken. Voor het verlenen van de milieuvergunning blijft gemeente Beek het bevoegde gezag.

In 2017 hebben de gemeenten Beek (in juni) en Meerssen (in juli) Gedeputeerde Staten verzocht een provinciaal inpassingsplan te maken om  proefdraaien op de luchthaven MAA mogelijk te maken.

Met een brief van 23 augustus 2017 hebben Gedeputeerde Staten beide gemeenten laten weten dat het verzoek om een provinciaal inpassingsplan op te stellen wordt ingewilligd om het proefdraaien met straalmotoren op het luchthaventerrein Maastricht Aachen Airport mogelijk te maken.

Wat is proefdraaien?

SAMCO, gevestigd bij Maastricht Aachen Airport, is een bedrijf dat onderhoud uitvoert aan vliegtuigen. Dit kan gaan van een upgrade van de elektronica of het vervangen van een wiel tot een complete revisie van een vliegtuig. Bij het onderhouden van vliegtuigen is het noodzakelijk en wettelijk verplicht om te testen of alles goed werkt. Daarom is het bij sommige onderhoudswerkzaamheden nodig om proef te draaien. Dit houdt in dat de motoren van een vliegtuig stationair draaien en soms dat de motor een korte tijd op vol vermogen draait. Dit gebeurt ook op Maastricht Aachen Airport.

PIP en ‘milieuvergunning’

Het huidige bestemmingsplan en de vergunning voor de luchthaven, waaronder het proefdraaien,  zijn gedateerd. Het PIP gaat specifiek over een nieuw bestemmingsplan en een vergunningaanvraag (voor de milieuactiviteiten) om te mogen proefdraaien met straalmotoren op het luchthaventerrein met waar nodig hogere waarden dan vastgelegd in de Wet geluidhinder.

Maastricht Aachen Airport heeft het initiatief genomen voor een PIP-aanvraag en zal ook de aanvrager zijn van de nieuwe milieuvergunning. De nieuwe vergunning moet het mogelijk maken om ook met de nieuwe straalmotoren te mogen proefdraaien. De opstelling van het PIP en de aanpassing van de vergunning bieden een kans om - met inbreng van de omgeving - de voorwaarden goed te regelen en te kijken welke voorzieningen kunnen worden getroffen om de overlast tot een minimum te beperken, binnen de wettelijke en reële mogelijkheden.

Planning

De uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 inzake de onjuiste toepassing van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is de reden geweest om het PIP MAA proefdraaien voor het onderdeel stikstof nog eens tegen het licht te houden. We toetsen hierbij of het plan past binnen nieuw juridisch kader en situatie die is ontstaan als gevolg van de eerder vermelde uitspraak. Mede vanwege de onlosmakelijkheid van de activiteit proefdraaien met de luchthaven MAA en het feit dat de landelijke overheid nog onderzoek doet naar de relatie tussen luchthavens / luchtvaart en stikstof kan het PIP momenteel nog niet geheel inhoudelijk in concept worden afgerond. Dit kan feitelijk pas als de relevantie informatie vanuit de Rijksoverheid beschikbaar is. Het is op dit moment echter nog niet duidelijk wanneer deze informatie voorhanden is. Om die reden kan daarom op dit moment geen concrete planning en een tijdspad voor de procedure van het PIP worden vermeld. Op het moment dat hier duidelijkheid over bestaat zal de planning worden geactualiseerd en op deze pagina worden weergegeven.

Documenten

Onderstaande presentatie geeft de stand van zaken van de onderzoeken weer zoals die besproken is met de beide gemeenteraden van Beek en Meerssen en vertegenwoordigers van omwonenden. Op basis van de verkregen input zullen aanvullende berekeningen gemaakt worden.