Opwaardering Maaslijn


De Maaslijn is een zeer drukke spoorverbinding tussen Roermond en Nijmegen. Het is een belangrijke schakel in het totale spoornetwerk en verbindt woon-,werk- en onderwijsgebieden in Zuid-Oost Nederland, inclusief de grensstreek. De provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland hebben besloten deze spoorlijn voor het personenvervoer te verbeteren waardoor de dienstregeling betrouwbaarder wordt. Hiervoor gaan zij, samen met spoorbeheerder ProRail, het tracé elektrificeren. Daarvoor moet de spoorlijn worden aangepast.

Om de aanpassingen aan de spoorlijn mogelijk te maken stelt ProRail, namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Provincies, een provinciaal inpassingsplan op. Dat is een provinciaal bestemmingsplan om de bestemming van een bepaald gebied juridisch vast te leggen. Dat moet volgens de wet. Het veranderende gebruik van het spoor na uitvoering van het project – meer, snellere en elektrische treinen – vereist daarnaast het opstellen van een Milieueffectrapport (MER). De Provincie Limburg is bevoegd gezag voor het deel van de Maaslijn op Limburgs grondgebied. De Provincie Noord-Brabant is bevoegd gezag voor het deel op hun grondgebied. Voor het gedeelte van de Maaslijn dat in Gelderland ligt, is geen inpassingsplan nodig. De voorgenomen maatregelen passen daar binnen de geldende bestemmingsplannen.

Het is de bedoeling dat het Limburgse en Noord-Brabantse inpassingsplan en de overige benodigde besluiten zoveel mogelijk gelijktijdig worden voorbereid en in procedure worden gebracht.

Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan ‘Opwaardering Maaslijn’ vastgesteld

Op dinsdag 20 april 2021 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp inpassingsplan (ontwerp-PIP) ‘Opwaardering Maaslijn’ (Limburgse deel) vastgesteld. Het ontwerp-PIP lag 6 weken ter inzage: van donderdag 29 april tot en met woensdag 9 juni 2021. Tijdens deze periode kon een zienswijze worden ingediend.

Het ontwerp inpassingsplan ‘Opwaardering Maaslijn’ en alle overige stukken kunt u inzien op www.ruimtelijke plannen.nl.

Meer weten over de vaststelling van het ontwerp-PIP? Bekijk de officiële kennisgeving of lees het persbericht.

Planning

Het ontwerp inpassingsplan ‘Opwaardering Maaslijn’ lag 6 weken ter inzage: van donderdag 29 april tot en met woensdag 9 juni 2021. Tijdens deze periode kon een zienswijze worden ingediend. Alle zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota, die na besluitvorming door Provinciale Staten aan alle indieners van een zienswijze wordt toegezonden. Provinciale Staten betrekken de ingediende zienswijzen en adviezen bij hun besluitvorming over de vaststelling van het Inpassingsplan. Naar verwachting vindt de besluitvorming hierover plaats in het najaar van 2021. Na vaststelling van het Inpassingsplan door Provinciale Staten zullen het besluit tot vaststelling van het Inpassingsplan, samen met het Inpassingsplan en de bijbehorende stukken, vervolgens voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd worden.