Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)


Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL) was de voorganger van de Omgevingsvisie Limburg en keek vooral naar de komende tien jaar. Het POL beschreef net als de Omgevingsvisie over onderwerpen als wonen, verkeer, energie, infrastructuur, detailhandel, bedrijventerreinen, water, natuur, landschap, landbouw en ondergrond. De Omgevingsvisie Limburg beschrijft naast bovenstaande onderwerpen ook andere thema’s zoals gezondheid, veiligheid en een gezonde leefomgeving.   Omdat de Omgevingsvisie deels gebaseerd is op het POL2014, geven we met onderstaande pagina een korte terugblik op de inhoud van het POL.

POL geeft hoofdlijnen

Het POL geeft per onderwerp op hoofdlijnen aan welke rol de Provincie heeft en hoe we aan het onderwerp werken. Samen met onze inspanningen op andere terreinen en de inspanningen van onze regionale partners moet dat leiden tot een voortreffelijk leef- en vestigingsklimaat.

Het POL is een plan van de Provincie en voor de hele provincie, en is in samenwerking met gemeenten en regionale partners tot stand gekomen.

Het POL heeft de wettelijke status als Structuurvisie (Wet ruimtelijke ordening), Provinciaal milieubeleidsplan (Wet milieubeheer), regionaal waterplan (Waterwet) en provinciaal verkeer- en vervoersplan (Planwet verkeer en vervoer). Onder de Omgevingswet zullen deze zaken vervallen.

Van hoofdlijnen naar uitwerkingen

Het POL2014 was een visie op hoofdlijnen. Deze zijn vervolgens uitgewerkt in:

  • provinciale programma’s (projecten, stimulering)
  • regionale uitwerkingen samen met gemeenten
  • omgevingsverordening (instructies, regels)
  • inpassingsplannen (voor projecten van provinciaal belang).

Daarnaast zijn er enkele aanvullingen. Deze zijn bedoeld om lopende zaken af te ronden en gaan over bijvoorbeeld kalksteenwinningen en de projectontwikkelingen Grensmaas en Zandmaas.

Programma’s

Voor elk beleidsgebied werkten we het POL uit in een programma. Deze programma’s vormden het kader voor uitvoeringsprojecten, zoals beekherstel, natuurontwikkeling, aanleg of vernieuwing van wegen.

De programma’s zijn:

Met de vaststelling van de Omgevingsvisie zijn de volgende programma’s ingetrokken:

  • POL-aanvulling Zandmaas (2002, 2004, 2010)
  • POL-aanvulling Uitbreiding Groeve ‘t Rooth (2006)
  • POL-aanvulling Beëindiging kalksteenwinning St. Pietersberg (2009)

De POL-aanvulling Grensmaas (2005, 2010) wordt inhoudelijk gehandhaafd maar onder de de werking van de Omgevingsvisie Limburg aangemerkt als een ‘programma’.

Het Provinciaal Waterplan 2016-2021 en de Natuurvisie Limburg 2016 worden uiteindelijk vervangen door het Provinciaal Waterprogramma en het Provinciaal Natuurprogramma. Beide programma’s zijn verplicht onder de Omgevingswet en worden momenteel voorbereid.

Regionale uitwerkingen

In het POL staat dat we voor verschillende onderwerpen samen met de gemeenten afspraken en regionale uitwerkingen maken. We maken ze voor de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. En we doen dat voor de onderwerpen: wonen, bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, energie, landbouw, vrijetijdseconomie en Nationaal landschap Zuid-Limburg.

Het heeft geleid tot bestuursafspraken, regionale visies en regionale afstemmingsprocedures. Juridisch hebben we deze vastgelegd in de Omgevingsverordening Limburg 2014. Eén van de afspraken gaat over het delen van kennis en ervaringen. Dit gebeurt via het platform ‘Expeditie Ruimte’.

Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening Limburg 2014 heeft de Provincie regels vastgelegd op het gebied van milieu, wegen, water, grond, agrarische bedrijven, natuur, wonen en ruimte. Alle regels die betrekking hebben op het omgevingsbeleid zijn hiermee ondergebracht in één verordening.

Inpassingsplannen

De Provincie Limburg heeft de bevoegdheid provinciale inpassingsplannen (PIP) op te stellen. Een PIP is een bestemmingsplan. We mogen een PIP maken als dit nodig is vanwege provinciale belangen.

Er zijn verschillende inpassingsplannen in voorbereiding: