Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)


Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL) gaat over onderwerpen als wonen, verkeer, energie, infrastructuur, detailhandel, bedrijventerreinen, water, natuur, landschap, landbouw en ondergrond. Het POL laat zien hoe we de kwaliteit van onze omgeving willen verbeteren. We kijken in het POL vooral naar de komende tien jaar.

POL geeft hoofdlijnen

Het POL geeft per onderwerp op hoofdlijnen aan welke rol de Provincie heeft en hoe we aan het onderwerp werken. Samen met onze inspanningen op andere terreinen en de inspanningen van onze regionale partners moet dat leiden tot een voortreffelijk leef- en vestigingsklimaat.

Het POL is een plan van de Provincie en voor de hele provincie, en is in samenwerking met gemeenten en regionale partners tot stand gekomen.

Het POL heeft de wettelijke status als Structuurvisie (Wet ruimtelijke ordening), Provinciaal milieubeleidsplan (Wet milieubeheer), regionaal waterplan (Waterwet) en provinciaal verkeer- en vervoersplan (Planwet verkeer en vervoer).

Van hoofdlijnen naar uitwerkingen

Het POL2014 is een visie op hoofdlijnen. We werken deze hoofdlijnen vervolgens uit in:

  • provinciale programma’s (projecten, stimulering)
  • regionale uitwerkingen samen met gemeenten
  • omgevingsverordening (instructies, regels)
  • inpassingsplannen (voor projecten van provinciaal belang).

We houden bij de uitwerking ook rekening met de afspraken in het Coalitieakkoord. Daarnaast zijn er enkele aanvullingen. Deze zijn bedoeld om lopende zaken af te ronden en gaan over bijvoorbeeld kalksteenwinningen en de projectontwikkelingen Grensmaas en Zandmaas.

Schematische weergave POL

Programma’s

Voor elk beleidsgebied werken we het POL uit in een programma. Deze programma’s vormen het kader voor uitvoeringsprojecten, zoals beekherstel, natuurontwikkeling, aanleg of vernieuwing van wegen.

De programma’s zijn:

Regionale uitwerkingen

In het POL staat dat we voor verschillende onderwerpen samen met de gemeenten afspraken en regionale uitwerkingen maken. We maken ze voor de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. En we doen dat voor de onderwerpen: wonen, bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, energie, landbouw, vrijetijdseconomie en Nationaal landschap Zuid-Limburg.

Het heeft geleid tot bestuursafspraken, regionale visies en regionale afstemmingsprocedures. Juridisch hebben we deze vastgelegd in de Omgevingsverordening Limburg 2014. Eén van de afspraken gaat over het delen van kennis en ervaringen. Dit gebeurt via het platform ‘Expeditie Ruimte’.

Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening Limburg 2014 heeft de Provincie regels vastgelegd op het gebied van milieu, wegen, water, grond, agrarische bedrijven, natuur, wonen en ruimte. Alle regels die betrekking hebben op het omgevingsbeleid zijn hiermee ondergebracht in één verordening.

Inpassingsplannen

De Provincie Limburg heeft de bevoegdheid provinciale inpassingsplannen (PIP) op te stellen. Een PIP is een bestemmingsplan. We mogen een PIP maken als dit nodig is vanwege provinciale belangen.

Er zijn verschillende inpassingsplannen in voorbereiding: