Notitie Reikwijdte en Detailniveau


De Provincie Limburg werkt aan het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsverordening voor de gehele provincie. De omgevingsvisie Limburg 2020 wordt één integrale visie voor de toekomst van Limburg: hoe zal Limburg er in 2030 (en 2050) uitzien en wat is nodig om er voor te zorgen dat de doelen en ambities worden gehaald?

Met de Omgevingsvisie, als één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet, anticipeert de Provincie op de komst van de Omge­vings­wet, die volgens de huidige planning op 1 januari 2021 in werking treedt.

De Omgevingsvisie stelt op strategisch niveau de kaders voor het provinciaal handelen bij toe­komstige ontwikkelingen en activiteiten. De Omgevingsvisie bevat daarmee de belangrijke keuzes ten aanzien van het te voeren beleid en vormt de basis voor verdere uitwerkingen en plannen. Om bij deze keuzes het milieu­belang vol­waar­dig mee te laten wegen wordt voor het opstellen van de Omgevingsvisie een milieu­effect­rapportage (m.e.r.) uitgevoerd en een MER en Passende Beoordeling opgesteld.

De eerste stap in de m.e.r.-procedure is het opstellen en publiceren van de notitie Reikwijdte en Detail­niveau (NRD).