Milieueffectrapportage


M.e.r. procedure bij de Omgevingsvisie Limburg

Gedeputeerde Staten hebben op 25 augustus 2020 de ontwerp-Omgevingsvisie en het bijbehorende MER [1] (Het is gebruikelijk de afkortingen (de) m.e.r. en (het) MER te gebruiken. De afkorting m.e.r. met kleine letters en puntjes ertussen staat voor de volledige procedure, de milieueffectrapportage. MER met hoofdletters, zonder puntjes staat voor het milieueffectrapport, het rapport dat hierbij opgesteld wordt. De term milieu is in de huidige tijd echter niet meer representatief: in de huidige m.e.r. –procedure wordt breed en integraal gekeken. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld ook gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, mobiliteit en bereikbaarheid worden onderzocht.) vastgesteld.

De Omgevingsvisie stelt op strategisch niveau de kaders voor het provinciaal handelen bij toekomstige ontwikkelingen en activiteiten. De Omgevingsvisie bevat daarmee belangrijke keuzes ten aanzien van het te voeren beleid en vormt de basis voor verdere uitwerkingen en plannen en programma’s. Om bij deze keuzes het milieu¬belang / belang van de leefomgeving volwaardig mee te laten wegen is ten behoeve van het opstellen van de Omgevingsvisie een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd en een plan-MER Interactie heeft (dus) plaatsgevonden tussen het m.e.r. en de zich ontwikkelende inhoud van de ontwerp-Omgevingsvisie. Dit is wettelijk verplicht. De rol van de m.e.r. is gericht op:

  • het agenderen van opgaven aan de hand van de foto’s (portret) van de leefomgeving;
  • het beoordelen van (spanningen tussen) het voorgenomen beleid in de ontwerp-Omgevingsvisie;
  • het beoordelen op doelbereik;
  • het in beeld brengen van mogelijke positieve en negatieve effecten (kansen en risico’s voor het milieu / leefomgeving) voor de beleidskeuzes in de ontwerp-Omgevingsvisie.

De resultaten hiervan zijn vastgelegd in een milieueffectrapport; het zogenaamde plan-MER.
Veel onderdelen van het voorgenomen beleid van de ontwerp Omgevingsvisie zijn er mede op gericht effecten op Natura 2000 gebieden te beperken en de fysieke condities voor gebieden te verbeteren. Ook is de Omgevingsvisie geen kader voor grote ruimtelijke ontwikkelingen. Om deze redenen is geen passende beoordeling uitgevoerd. De verwachting is dat het voorgenomen beleid van de ontwerp-Omgevingsvisie niet zal leiden tot significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 gebieden.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste stap in de m.e.r.-procedure is het opstellen en publiceren van de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hiermee wordt het voornemen tot het doorlopen van de m.e.r.-procedure bekend gemaakt en een ieder in de gelegenheid gesteld te reageren. De bekendmaking van de NRD is gekoppeld aan de aankondiging dat de Provincie Limburg een Omgevingsvisie gaat opstellen.
In deze NRD is op hoofdlijnen aangegeven welke milieueffecten / leefomgevingseffecten in de m.e.r.-procedure worden onderzocht (reikwijdte) en op welke wijze dit onderzoek uitgevoerd wordt (detailniveau).
Op 16 september 2019 hebben Gedeputeerde Staten bekend gemaakt om een nieuwe Omgevingsvisie Limburg voor te bereiden. Tevens is op genoemde datum een concept-NRD gepubliceerd. De concept-NRD heeft van 16 september t/m 14 oktober 2019 voor iedereen ter inzage gelegen. In totaal zijn er 27 zienswijzen/reacties ingediend, waarvan er relatief veel van buitenlandse organisaties afkomstig zijn (in totaal 16: 11 uit Duitsland en 5 uit België).
Op 3 december 2019 is de (definitieve) NRD Omgevingsvisie Limburg 2020 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Documenten