Ontwerp-Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 Paragraaf 2.4 Bestuursafspraken regionale uitwerkingen POL2014


Met de ontwerp-Wijzigingsverordening wordt beoogd om de doorwerking van de (in maart en april 2018 ondertekende) geactualiseerde bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014 voor Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg te borgen. Paragraaf 2.4. is daartoe op onderdelen aangepast.

Er wordt verwezen naar de inmiddels tot stand gekomen regionale visies voor detailhandel, kantoren en werklocaties. Bij wonen is een aparte regel opgenomen teneinde in te kunnen spelen op maatwerkoplossingen voor kwalitatieve knelpunten. De toelichting is aangepast en toegesneden op deze regionale visies. Bij vrijetijdseconomie wordt in de toelichting gewezen op het belang van het Hotelmarktonderzoek provincie Limburg.

Daarnaast worden er nog twee andere aanpassingen doorgevoerd.

De toelichting bij paragraaf 2.2 Duurzame verstedelijking is geactualiseerd in verband met de per 1 juli 2017 van rijkswege aangepaste ladder van verstedelijking.

In paragraaf 2.11 Intensieve veehouderij is de begripsomschrijving aangepast. De zonering intensieve veehouderij wordt daardoor ook van toepassing op het hebben van een bedrijfsmatige tak van geitenhouderij.

Meer informatie

Meer informatie over inzage van de stukken, het indienen van zienswijzen en de verdere procedure leest u op overheid.nl in de Bekendmaking ontwerp-Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 Paragraaf 2.4 Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014.