Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.14 Houden van geiten


Provinciale Staten van Limburg hebben op 22 november 2019 ingevolge artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening een wijziging van de Omgevingsverordening Limburg 2014 vastgesteld voor het gehele grondgebied van Limburg. Deze is op 27 november 2019 in werking getreden.

In de nieuwe paragraaf 2.14 wordt het oprichten en uitbreiden van een geitenhouderij gereguleerd door middel van instructieregels voor gemeenten en rechtstreeks werkende regels voor een ieder.

Inzage stukken

De tekst en kaart van de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.14 Houden van Geiten, alsook het vaststellingsbesluit van Provinciale Staten en bijbehorende Nota van Zienswijzen liggen vanaf 26 november ter inzage in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Beroep

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen het besluit van Provinciale Staten tot wijziging van de Omgevingsverordening Limburg 2014.

Informatie

Deze Wijzigingsverordening en kaart 1 ‘Algemeen’ zijn digitaal te raadplegen via onze website. U kunt het besluit inzien via bekendmakingen op overheid.nl. Het besluit is zowel in het Provinciaal Blad als in de Staatscourant gepubliceerd op 26 november 2019. Tevens kan u de wijzigingen raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl.