Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 Paragraaf 2.4 Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014


De Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 Paragraaf 2.4 Bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014 is 14 december 2018 vastgesteld door Provinciale Staten.

Er is aangesloten bij de in het voorjaar 2018 geactualiseerde Bestuursafspraken. In het artikel 2.4.2 wonen is de mogelijkheid ingebouwd om in te kunnen spelen op maatwerkoplossingen voor kwalitatieve knelpunten in de woningmarkt. In paragraaf 2.11 Intensieve veehouderij is de begripsomschrijving aangepast waardoor de zonering intensieve veehouderij ook van toepassing is op bedrijfsmatige geitenhouderij.