Voorbereidingsbesluit geitenhouderij Limburg (PS 14 december 2018)


Provinciale Staten van Limburg hebben op 14 december 2018 ingevolge artikel 3.7 en 4.1, vijfde lid van de Wet ruimtelijke ordening verklaard dat er ten aanzien van de geitenhouderij een wijziging van de Omgevingsverordening wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van Limburg.

Gedurende een half jaar is het vanwege dit voorbereidingsbesluit niet mogelijk om geitenhouderijen te vestigen, uit te breiden of oppervlakte dierenverblijven te vergroten alsmede het aantal geiten op een agrarisch bedrijf uit te breiden. Ook is het niet mogelijk dat landbouwbedrijven omschakelen naar geitenhouderijen gedurende dit half jaar. Hiermee wil de provincie Limburg uit voorzorg voorkomen dat risico’s voor de gezondheid van omwonenden toenemen zolang niet duidelijk is welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen.

Meer informatie

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf heden tot en met 31 januari 2019 ter inzage in het Provinciehuis, Limburglaan 10, Maastricht, op werkdagen van 07.30-18.30 uur. Ook kunt u het besluit inzien via bekendmakingen op overheid.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan-IDN van dit voorbereidingsbesluit is NL.IMRO.9931.VB01Geitenstop-VG01.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen het voorbereidingsbesluit