Omgevingsverordening


In de Omgevingsverordening Limburg staan de provinciale regels op het gebied van milieu, provinciale wegen, (grond-)water, grond, landbouw, natuur, wonen en ruimte.

De Omgevingsverordening Limburg wordt vastgesteld en periodiek gewijzigd met zogeheten 'wijzigingsverordeningen' door Provinciale Staten, op voorstel van Gedeputeerde Staten. Indien Provinciale Staten de Omgevingsverordening wijzigen wordt in die procedure iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn visie op de wijzigingen te geven door middel van het indienen van een 'zienswijze'. Tegen het besluit van Provinciale Staten om de Omgevingsverordening vast te stellen of te wijzigen staat geen bezwaar of beroep open.

  • De Omgevingsverordening Limburg bevat twee soorten regels:
    instructieregels gericht tot gemeenten of het waterschap. Dit zijn opdrachten aan de gemeenten en het waterschap die de gemeenten moeten verwerken in het gemeentelijke bestemmingsplan (Omgevingsplan) en het waterschap moet verwerken in de waterschapsverordening. Pas na het verwerken van de provinciale instructieregels in het gemeentelijke bestemmingsplan, of in de waterschapsverordening krijgen deze regels effect op activiteiten van inwoners en bedrijven.
  • regels voor activiteiten die rechtstreeks voor alle inwoners en bedrijven gelden, of voor specifieke doelgroepen.

De Provincie heeft op dit moment twee omgevingsverordeningen: de Omgevingsverordening Limburg 2014 en de Omgevingsverordening Limburg 2021. Waarom er twee verordeningen naast elkaar bestaan en wat het verschil is leggen wij hieronder uit.

Omgevingsverordening Limburg 2014

De Omgevingsverordening Limburg 2014 is de nu geldende verordening. Hoewel de naam doet vermoeden dat deze verordening een al wat oudere verordening is, wordt deze een of meerdere keren per jaar geactualiseerd. De meest recente wijziging dateert van 16 december 2022. In deze wijziging zijn regels over de maximale kavelgrootte van nieuwe bedrijfsterreinen, uitzonderingsregels voor kleine en diervriendelijke varkenshouderijen, regels over zonneparken, het Beschermingsgebied voor de Einstein Telescope en regels over klimaatadaptatie opgenomen.

De Omgevingsverordening Limburg 2014 komt in zijn geheel te vervallen op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Op dat moment zal deze worden vervangen door de Omgevingsverordening Limburg 2021.

Omgevingsverordening Limburg 2021

Met de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is een nieuwe omgevingsverordening nodig die past binnen de kaders en de bewoordingen van de Omgevingswet.

Provinciale Staten hebben de nieuwe Omgevingsverordening vastgesteld in de vergadering van 17 december 2021, maar hij is nog niet in werking. Omdat deze Omgevingsverordening is gebaseerd op de Omgevingswet kan deze niet eerder in werking treden dan de Omgevingswet zelf. Het Rijk heeft de inwerkingtreding van de Omgevingswet al een paar maal uitgesteld, maar inmiddels staat definitief vast dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt. Daarmee wordt de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingsverordening Limburg 2021 ook 1 januari 2024. Tot die tijd blijft de Omgevingsverordening Limburg 2014 gelden.

Na de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening Limburg 2021 zal de toevoeging '2021' komen te vervallen. De Omgevingswet en het bijbehorende Digitaal Stelsel Omgevingswet kent voor de provincie namelijk maar één omgevingsverordening, die net als nu het geval is, steeds geactualiseerd wordt.

De Omgevingsverordening Limburg 2021 kent voor een aantal onderwerpen andere regels, of regels onder een andere benaming dan de Omgevingsverordening Limburg 2014. Het meest in het oog springt de natuur- en landschapsbescherming. De zones 'Goudgroene natuur', 'Zilvergroene natuur' en de 'Bronsgroene Landschapszone' worden gewijzigd. De Goudgroene natuurzone wordt onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (Natuurnetwerk Limburg) en de Zilvergroene en Bronsgroene zones worden samengevoegd tot de 'Groen-Blauwe Mantel'.

Hoewel de Omgevingsverordening Limburg 2021 nog niet in werking is getreden, is het verstandig voor gemeenten, inwoners en bedrijven om vooruitlopend op de inwerkingtreding te bezien of eventuele voorgenomen plannen en activiteiten zullen passen in die nieuwe omgevingsverordening, om bij realisatie van die plannen niet voor vervelende verrassingen te komen te staan.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Provincie Limburg. Stuur hiervoor een e-mail naar omgevingsverordening@prvlimburg.nl.