Water in Balans: nu en later samenwerken aan water


In 2017 heeft Waterschap Limburg het klimaatprogramma Water in Balans opgezet. Directe aanleiding voor het programma waren meerdere periodes van extreme wateroverlast, in onder meer de jaren 2014 en 2016.

“Met partners en inwoners zijn we aan de slag om gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen”, zegt Josette Van Wersch, lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg en verantwoordelijk voor Water in Balans. “De opgave in Zuid-Limburg verdient daarbij bijzondere aandacht, omdat daar zelfs levensbedreigende situaties kunnen ontstaan.”


Knoppen

Maatregelen zoeken we in zowel het landelijke/buitengebied als het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en aan de woningen zelf. “We noemen dit ook wel de 4 knoppen. We moeten tegelijkertijd aan deze 4 knoppen draaien om de doelstellingen te kunnen bereiken. In de toekomst zullen wij nog 2 knoppen gaan toevoegen, namelijk internationale samenwerking en ruimtelijke ordening.”


Participatie


“Direct in het begin van Water in Balans zijn we begonnen met het benoemen van zes gebiedspilots”, vertelt Josette, “waar we een intensief participatietraject zijn gestart met alle betrokken inwoners en instanties, zoals gemeente, Staatsbosbeheer, agrariërs, Provincie en Natuurmonumenten. Meerssen is een van die gebiedspilots, naast Oirsbeek, Kwistbeek, Eckeltsebeek, Schelkensbeek en Breevennen. Nadat alle partijen een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend, konden we samen aan de slag met het uitwerken van de plannen. Intussen is in Meerssen de capaciteit van 7 bestaande regenwaterbuffers vergroot en zijn er 3 nieuwe regenwaterbuffers aangelegd. Hiermee is ca. 25% van de benodigde waterberging gerealiseerd. De werkzaamheden zijn mede gefinancierd door de helft van de rijksbijdrage van 3 miljoen euro. De volgende fase is nu in voorbereiding, ook die doen we in nauwe samenwerking met alle partijen.”


Watercrisis juli 2021


Van 13 tot 17 juli vorig jaar werd Limburg geteisterd door een extreem grote hoeveelheid regen. Een enorme golf bewoog zich van zuid naar noord, gebieden stroomden over en mensen moesten geëvacueerd worden. “De watercrisis heeft een enorme impact gehad op ons allemaal. Er zijn ontzettend veel mensen ernstig getroffen en het zal nog lang duren voordat alle schade is hersteld.”
Ook Meerssen/Ulestraten ontkwam niet aan het water. “Het heeft in Ulestraten gedurende ruim 2 uur fors geregend”, vertelt Josette. “Uit onze waarnemingen blijkt dat er ongeveer 90 mm regen is gevallen (op jaarbasis valt ca 800 mm). Daarbij viel de regen op een ongunstige plek in het stroomgebied. We hebben gezien dat de huidige buffers hun werk goed gedaan hebben. Desondanks is bij één van de buffers de rand afgebrokkeld. Hierdoor is een gat ontstaan en is ongeveer een kwart van de buffer leeggelopen. De schade aan de buffer hebben we zo snel mogelijk hersteld. Daarnaast onderzoeken we de gehele waterketen om te bekijken of er nog nieuwe aandachtspunten aan het licht zijn gekomen. En uiteraard gaan we door met ons programma Water in Balans en bekijken we waar we eventueel kunnen versnellen.”

www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans