Startagenda NOVI Zuid-Limburg: waarmee gaan we nu aan de slag?


Op 17 februari 2021 heeft Zuid-Limburg de status ‘NOVI-gebied’ gekregen. In NOVI Zuid-Limburg werken het Rijk en de regio samen aan een gezonde en duurzame toekomst van Zuid-Limburg. Aan de basis van de samenwerking ligt het Plan van Aanpak dat inzicht geeft in de grote opgaven waar de regio voor staat én laat zien dat op veel fronten al wordt (samen)gewerkt aan oplossingen. Het Plan van Aanpak is echter erg breed en alles tegelijk aanpakken is onmogelijk. Er is dus meer focus nodig. Daarom is de laatste maanden hard gewerkt aan de Startagenda. Hierin staat welke prioriteiten zijn gesteld én welke concrete stappen we in 2022 gaan zetten.

In 2022 ligt de focus op drie gebieden:

1. Impuls Volkshuisvestingsfonds als katalysator voor het wegwerken van achterstanden

Zuid-Limburg telt relatief meer gebieden/wijken met sociaaleconomische en gezondheidsachterstanden dan de rest van Nederland. Ook is er sprake van meer leegstand en laat de leefbaarheid te wensen over terwijl traditionele verdienmodellen ontbreken. In 2021 zijn concrete projecten uitgewerkt om deze achterstanden weg te werken, en vanuit het Volkshuisvestingsfonds (VHF) is een bedrag van ruim 50 miljoen euro toegekend aan de Zuid-Limburgse steden om deze projecten uit te voeren. De toekenning van middelen uit het VHF geldt als een belangrijke katalysator om de achterstanden in samenhang aan te pakken. In 2022 gaan we de regio ondersteunen in de integrale uitwerking van VHF-projecten, en zetten we in op optimale regionale kennisdeling rondom het realiseren van een integrale aanpak.

2. Aanpak wateroverlast Zuid-Limburg als katalysator voor een integrale aanpak van de opgaven in het landelijk gebied, verbonden met de steden

Eind 2021 in de propositie Water ‘Naar een robuust watersysteem in Limburg’ gepresenteerd. Hierin zijn de urgentie, noodzaak en kansen beschreven om de watersystemen in Limburg versneld klimaatrobuust te maken en de schade van de afgelopen watersnood te herstellen. Rijk en regio pakken dit gezamenlijk op. Op rijksniveau is een Beleidstafel wateroverlast ingesteld die in 2022 adviseert. Inzet van de NOVI-aanpak is om gelijktijdig met de genoemde propositie Water een extra impuls te geven aan de landbouwtransitie en natuurinclusieve landbouw. We kijken naar meer dan alleen watersysteem-maatregelen. Het is juist de kracht van NOVI Zuid-Limburg om ook binnen het thema Groene Long te kijken wat hier nog meer speelt en dit te koppelen aan het waterthema en ook te kijken wat het de opgave Groene Long kan betekenen voor het stedelijk gebied in Zuid-Limburg en andersom.

3. Panorama Zuid-Limburg: op weg naar een gezamenlijke ruimtelijke ontwikkelstrategie voor Zuid-Limburg

Panorama Zuid-Limburg is de sleutel in de NOVI-aanpak. Het gaat om een proces waarin samen met stakeholders mogelijke toekomstscenario’s worden verkend en wordt onderzocht hoe de verschillende Zuid-Limburgse opgaven ruimtelijk zijn in te passen bij de uitgangspunten van NOVI. Het gaat dus om het creëren van een totaalbeeld, één verhaal van Zuid-Limburg, waarin opgaven zijn gecombineerd, oftewel één gezamenlijke ontwikkelingsstrategie voor de regio. In 2021 is de aanpak voor Panorama Zuid-Limburg voorbereid. 2022 staat in het teken van het concretiseren en met elkaar in verband brengen van denkrichtingen uit de Provinciale Omgevingsvisie (POVI) en de opgaven in het NOVI-gebied. Panorama Zuid-Limburg kijkt ook naar de samenhang over de grens.

Naast deze drie hoofdprioriteiten, blijft er oog voor kansen en mogelijkheden die zich gedurende het jaar voordoen en die we onder de NOVI-vlag kunnen oppakken.

Meer weten over de NOVI Zuid-Limburg focus in 2022? Lees de startagenda op www.limburg.nl/novi.