Herstel en transitie door regionale samenwerking


De Zuid-Limburgse overheden, het regionale bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen hebben een gezamenlijke missie: van Zuid-Limburg een innovatieve, circulaire, en duurzame grensoverschrijdende kennisregio maken. Met brede welvaart, sterke kernen en een toekomstbestendig en aantrekkelijk landschap. René Verhoeven, programmamanager bij Economische Samenwerking Zuid-Limburg: “Deze missie krijgt vorm door projecten en programma’s uit de regio zelf te verbinden en te versterken én door waar mogelijk gezamenlijk financiële middelen aan te boren.”

Het gaat vooralsnog om 61 projecten die al lopen, op het punt staan te beginnen of die nog iets moeten rijpen. “Tot het projectenportfolio behoren de zogenaamde icoonprojecten zoals de AI 4 Smart Services en het ontwikkelen van het human capital dat daarbij nodig is, de uitvoering van de Circular Economy Action Plan (CEAP) van Chemelot, circulair bouwen inclusief de oprichting van een kenniscentrum, versterking van het medisch cluster Maastricht-Chemelot, ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen, duurzaam toerisme, vitale binnensteden en centra en niet te vergeten de Einstein Telescoop. Daarnaast zijn er tientallen projecten die weliswaar kleiner in omvang zijn maar die net als de icoonprojecten een bijdrage leveren aan de ambitie van NOVI Zuid-Limburg. Alle projecten haken aan bij een of enkele van zes thema’s: energietransitie, circulaire transitie, vitaliteit en gezondheid, digitalisering, vitale economische centra en kernen en de vrijetijdseconomie. Rode draad door alle thema’s is de krappe arbeidsmarkt, ondersteuning van het MKB en stimuleren van (grensoverschrijdende) samenwerking.”

Economic Board

De opgaven waar Zuid-Limburg voor staat zijn groot, de projecten en programma’s ambitieus.  “De project- en programmaeigenaren staan er echter niet alleen voor. Op aanvraag is er ondersteuning beschikbaar door de partners binnen ESZL. Dat doen we door partijen te verbinden en te ondersteunen, bijvoorbeeld door te helpen bij de zoektocht naar middelen en door projecten te agenderen in (boven)regionale samenwerkingen,” aldus Verhoeven. “De initiatiefnemers blijven uiteraard wel zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van hun project. Belangrijk verschil met eerdere samenwerkingsinitiatieven is dat er een strategische overlegtafel aan ten grondslag ligt: de Economic Board, die bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, ondernemers en kennis- en onderwijsinstelling in Zuid-Limburg. De totstandkoming van de Economic Board is het als ware een kantelpunt in de regionale economische samenwerking. Doel is de economische agenda naar een hoger plan te trekken, huidige en toekomstige opgaven en kansen tijdig te agenderen, kansen en bedreigingen te signaleren en waar nodig lobbykracht te bundelen. De Economic Board is bovenal een sterk netwerk dat geen samenwerking van bovenaf oplegt, maar partijen juist inspireert tot het vormen van ‘coalitions of the willing’.