Gezamenlijke coronaverklaring resultaat Grenslandconferentie 2021


Op 30 september 2021 vond in Enschede voor de derde keer de Grenslandconferentie plaats. “Deze conferentie staat volledig in het teken van de samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen (NRW) en de Nederlandse grensregio’s”, vertelt Stefan Kupers, Senior Advisor Internationalisering van de Provincie Limburg. “Aan bod komen thema’s zoals arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit en veiligheid en - natuurlijk - corona.”

“Voor alle duidelijkheid”, zegt Stefan Kupers: “We werken het hele jaar aan grensoverschrijdende samenwerking. De conferentie is een vehikel om elkaar te ontmoeten, gezamenlijk doelen te stellen, successen te delen en actiepunten te formuleren op basis waarvan we vervolgens weer aan het werk gaan. Door als grensregio’s samen te werken op relevante thema’s staan we sterker, ook richting Den Haag en Düsseldorf.”

Coronaverklaring

De doelen en acties voor grensoverschrijdende samenwerking zijn samengevat in de Grenslandagenda 2021. Een van de belangrijkste onderwerpen in 2021 is de corona-aanpak in de grensregio. Stefan Kupers: “In Enschede is door Nederlandse en Noordrijn-Westfaalse bestuurders een gezamenlijke verklaring over Corona in het grensgebied gepresenteerd. Deze verklaring  "Voor een Europa zonder grenzen, ook in tijden van crisis" stelt dat de beslissing om de grenzen tussen beide landen ononderbroken open te houden de juiste is geweest. Onderzoek wijst namelijk uit dat het grensverkeer nauwelijks effect heeft gehad op verspreiding van het virus. Leermomenten zijn er echter ook. Inwoners van de grensregio hebben namelijk voor bijzondere uitdagingen gestaan; de organisatie en de communicatie over de steeds veranderende en wisselende regels in zowel Nederland als Noordrijn-Westfalen voor inreizen, beschermings- en steunmaatregelen had  beter gekund. De verklaring biedt  concrete aanbevelingen om het bij een eventuele volgende pandemie beter te doen.” De rijksoverheid en het Land NRW hebben aangegeven hiermee met de regio aan de slag te gaan.

Grensoverschrijdende Arbeidsmarkt

Eveneens hoog op de agenda staat de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. “Het vinden van een baan over de grens moet makkelijker kunnen. We hebben natuurlijk al de Grensinfopunten waar grenswerkers terecht kunnen voor informatie over zaken als diploma-erkenning en sociale zekerheid. Met de Servicepunten Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) gaan we een stap verder en gaan we mensen actief helpen bij het zoeken naar een baan aan de andere kant van de grens. Een van de actiepunten is structurele financiering van de SGA’s op lange termijn te realiseren. Limburg is de kartrekker van dit project.”

Grenslandprijs 2021

Tijdens de Grenslandconferentie wordt jaarlijks de Grenslandprijs uitgereikt aan een veelbelovend grensoverschrijdend project. Dit jaar ging de prijs naar GrensMatch; een vacature-app voor werkgevers en werkzoekenden in de grensregio. De app is een initiatief van EURES, het Europese netwerk voor arbeidsbemiddeling. Staatssecretaris Raymond Knops reikte de prijs van € 5.000,00 uit.

Volledige grensgebied

De jaarlijkse Grenslandconferentie is voor bestuurders en ambtenaren van de grensregio’s langs de hele Nederlands-Duitse grens. Speciale gasten waren dit keer burgemeester Penn van Maastricht, als voorzitter van de Veiligheidsregio, de Secretaris-Generaal van de Benelux en twee ambassadeurs. Het initiatief kwam in 2018 van staatssecretaris Knops en Europaminister Holthoff-Pförtner. De vierde Grenslandconferentie vindt plaats in Aken, eind maart 2022.


Ondertekening coronaverklaring grensregio's

v.l.n.r. CdK Heidema van de provincie Overijssel, Europa-minister Holthoff-Pförtner van Noordrijn-Westfalen, Raymond Knops, staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties