Wildlife Economy


Wildlife Economy (WLE) is gebaseerd op de gedachte dat natuur een economische waarde heeft. In afgelegen delen van Europa kan dit een belangrijke bouwsteen vormen voor een gezonde economische ontwikkeling. Maar ook in Limburg liggen - mede door een solide aanwezige toeristische infrastructuur - in en rond natuurgebieden mooie kansen om dit gedachtegoed in de praktijk te brengen.

Natuur wordt zelden beschouwd als een economische waarde. Het beleid voor natuurbehoud is daardoor niet altijd effectief. Terwijl natuur vaak een belangrijke rol speelt bij succesvolle ontwikkelingen van toeristische gebieden. Natuurbehoud en natuurbescherming wordt nog te vaak gezien als een kostenpost, een last of een bedreiging voor de economische ontwikkeling, terwijl het ook een inkomstenbron kan vormen. En juist positief bijdraagt aan de economie, gezondheid en welzijn van de inwoners. Regionale economische ontwikkeling speelt te weinig in op de kansen die voortvloeien uit natuurontwikkeling en natuurbehoud. Het creëren van lokaal en regionaal draagvlak hiervoor is belangrijk. Net als het herinvesteren van inkomsten uit natuurlijk kapitaal in natuur. En het sturen en beheersen van bezoekersstromen in de natuur. Dat is Wildlife Economy.

Doel van het project

Wildlife Economy heeft als doel Europese regio’s te ondersteunen in het realiseren van duurzame groei. De regionale natuurlijke waarden en rijkdommen vormen de basis voor verbetering van de economische ontwikkeling. In het project gaan we op zoek naar nieuwe verdienmodellen voor de natuur (denk bijvoorbeeld aan modellen voor toeristische ontwikkeling). Goede voorbeelden van Wildlife Economy worden uitgewisseld, waarbij WLE wordt gepresenteerd als een innovatieve, levensvatbare en aantrekkelijke economische strategie.

Totale kosten van dit project zijn €1.234.146,-

Partners

Er zijn in totaal 8 partners verdeeld over 4 regio’s:

 • Provincie Limburg, Nederland, tevens Leadpartner
 • Regionaal Landschap Kempen en Maasland, België
 • Rewilding Sweden, Zweden
 • County Administrative Board in Norrbotten, Zweden
 • Rewilding Europe, Nederland
 • Environmental Action Germany, Duitsland
 • Municipal Community Europaregion Pomerania, Duitsland
 • Alava Provincial Council, Spanje

Looptijd

Van 1 augustus 2018 tot 1 februari 2023.

Te verwachten resultaten

De partners willen de volgende resultaten bereiken:

 • Het ontwikkelen van zogenaamde Regionale Actie Plannen (RAP’s) ondersteund door lokale gemeenschappen, inclusief boeren, jagers en vissers. In de RAP’s worden strategieën voor ondernemingsontwikkeling geïntegreerd in natuurbeschermingsbeleid om het natuurbeschermingsbeleid effectiever te maken. Deze RAP’s zijn inmiddels vastgesteld.
 • Het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden en het genereren van input voor de RAP’s door studiebezoeken met regionale stakeholders. Ook dit onderdeel is inmiddels afgerond.
 • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten om gezamenlijke oplossingen te bedenken voor gemeenschappelijke problemen. Voor het WLE project is dit onderdeel afgerond. Bij de verdere implementatie van de RAP’s zullen stakeholders zeker weer worden uitgenodigd om kennis te delen en suggesties naar elkaar toe aan te dragen.
 • Het bouwen van een kennisbasis in samenwerking met een internationaal team van experts. Er is door het WLE-project inmiddels een goede kennisbasis gecreëerd op basis waarvan verder gebouwd kan worden aan (inter)nationale samenwerking.
 • Het opzetten van gezamenlijk monitoringsplan van de resultaten van het WLE project.
 • Nieuwe projecten initiëren waarin de principes van Wildlife Economy worden toegepast. Als uitwerking van de RAP’s worden op dit moment nieuwe projecten geïnitieerd onder andere via nieuwe Europese subsidieprogramma’s.
 • Het communiceren van de resultaten aan stakeholders, onder andere via conferenties. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest. Op 20 oktober 2022 heeft een afsluitende conferentie met de titel 'WILDLIFE ECONOMY - NATURE AS A VIABLE ECONOMIC ALTERNATIVE' in Maastricht plaatsgevonden. Hier werden de resultaten van het WLE-project in een breder verband gedeeld.
 • WLE beïnvloedt bestaande natuurgebieden door een betere staat van instandhouding te bereiken. Bovendien profiteert de regionale economie van een verbeterd vestigingsklimaat voor regionale ondernemers.