Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) en kwetsbare gebieden


De wet Ammoniak en Veehouderij geeft regels om bepaalde zeer kwetsbare gebieden te beschermen tegen de effecten van ammoniakuitstoot uit dierverblijven. Deze regels moeten worden toegepast bij de verlening van milieuvergunningen voor veehouderijen. Ze gelden voor veehouderijen die liggen in zo’n zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter daaromheen.