Maatwerk Gerichte Aankoop veehouderijen


Veehouderijen met een hoge stikstofuitstoot, die dichtbij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn gevestigd en vrijwillig willen stoppen, kunnen zich melden bij de Provincie Limburg.

Nieuwe aanmelding 2022: Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op dinsdag 22 februari 2022 besloten nieuwe aanmeldingen mogelijk te maken, omdat vanuit het Rijk meer budget beschikbaar is gesteld voor Maatwerk Gerichte Aankoop.

Provincies ontvangen extra budget van het Rijk om veehouderijen aan te kopen, op basis van vrijwilligheid. Tientallen veehouderijen hebben zich gemeld bij een eerdere oproep voor vrijwillige aanmelding in 2021. Provincie Limburg is met deze bedrijven in gesprek.

Het doel van deze regeling is het aankopen van piekbelasters op vrijwillige basis rondom Natura2000-gebieden. Piekbelasters zijn veehouderijen waar bepaalde diersoorten worden gehouden met een relatief hoge stikstofdepositie op het nabijgelegen natuurgebied. De aankoopregeling heeft als doel de uitstoot van stikstof nabij Natura2000-gebieden te reduceren en de natuur in deze gebieden te verbeteren. Deze regeling draagt daaraan bij, omdat veehouderijactiviteiten bij vrijwillige deelname definitief stoppen. Het gaat om bedrijfsbeëindiging. De regeling maakt onderdeel uit van de structurele aanpak van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die moet leiden tot minder uitstoot van stikstof.

In de regeling staat aangegeven voor welke veehouderijen de aankoopregeling geldt (de randvoorwaarden). Daarnaast wordt er per soort veehouderij een doelmatigheidscriterium gehanteerd.

Zie voor meer informatie:

Aanmelden voor deelname aan de Regeling provinciale aankoop veehouderijen was mogelijk tot 1 mei 2022.

Provincie Limburg beoordeelt bij de aanmelding of deze compleet en ontvankelijk zijn. Bij meer dan 10 ontvankelijke aanmeldingen vindt prioritering plaats aan de hand van 2 criteria:

  1. De omvang en locatie van stikstofdepositie op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied en;
  2. De omvang en locatie van de aangeboden grondpercelen.

Aanmelders voor de 1e tranche van de regeling hebben inmiddels bericht ontvangen over het vervolg over mogelijke deelname aan de regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden.