Soortenbescherming


De Provincie Limburg heeft beleid gemaakt voor die soorten planten en dieren die niet met het algemene natuurbeleid geholpen zijn. Hiermee willen we in de eerste plaats voorkomen dat sterk bedreigde soorten uitsterven. Van andere soorten willen we bereiken dat hun populaties groter worden waardoor de kans dat de soorten voor Limburg behouden worden, wordt vergroot. De nadruk ligt op soorten met een internationaal instandhoudingsdoel en op de bedreigde soorten van de rode lijst. Prioriteit hebben soorten die binnen Nederland alleen of in belangrijke mate in Limburg voorkomen.

Maatregelen en onderzoeken

We verlenen subsidie voor gerichte maatregelen in het veld, maar laten ook onderzoek uitvoeren naar de leefwijze van de soort of aanvullend monitoringsonderzoek (zie hiervoor het onderdeel Subsidies, SILG paragraaf 2.5 Preventie faunaschade). De rapporten en publicaties die hieruit voortvloeien zijn te vinden onder het kopje Onderzoek. Deze lijst wordt periodiek aangevuld.

Wolf

De wolf is een beschermde diersoort. Dat betekent dat het doden, vangen en opzettelijk verstoren van wolven verboden is. Door een groeiende wolvenpopulatie komt het ook vaker voor dat een wolf wordt aangereden in het verkeer. Dode wolven worden in opdracht van provincies onderzocht op onder andere de doodsoorzaak en verschillende ecologische aspecten. Op de website van BIJ12 leest u wat u moet doen na aan aanrijding met een wolf.

Korenwolf

De korenwolf komt in Oost-Europa nog volop voor. In Nederland zien we de korenwolf alleen in Zuid- en Midden-Limburg. In 2000 dreigde het dier te verdwijnen uit Limburg. Sinds die tijd is een actief soortenbeleid gevoerd om het korenwolfgebied te vergroten en te versterken.

In het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg zijn hamsterreservaten en zoekgebieden voor hamstervriendelijk beheer (verbindingszones) aangewezen. Met de bescherming van de hamster is in 2005 ook de Korenwolfcommissie opgericht.

Faunabeheerplan 2020-2026

De faunabeheereenheid is een samenwerkingsverband van agrariërs, natuurbeheerders, jagers, grondbezitters en maatschappelijke organisaties. Ze maakten een faunabeheerplan. Dit plan vormt de basis voor ontheffing verlening voor schadebestrijding en populatiebeheer van wilde diersoorten in de provincie Limburg.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming regelt dat de Provincie besluiten mag nemen over vergunningen Natura 2000 gebieden, ontheffingen voor soorten en het kappen van houtopstanden. Deze wet is de vervanger van de Flora en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.

De Wet natuurbescherming (Wnb) is er om planten- en diersoorten die in Nederland in het wild voorkomen te beschermen. Deze wet stelt in hoofdstuk 3 een aantal verbodsbepalingen op beschermde soorten (dieren en planten). Wanneer u aan de slag wilt gaan met uw werkzaamheden, zoals: het kappen van bomen; na-isoleren, slopen of renoveren van een gebouw of andere ruimtelijke ingrepen, moet u rekening houden met de in hoofdstuk 3 van de Wnb benoemde soorten. Dat betekent dat u tijdig uw plangebied en de betreffende bouwwerken moet (laten) onderzoeken naar de aanwezigheid van de beschermde soorten. Als er beschermde soorten op het plangebied of in de buurt van het plangebied aanwezig zijn en deze negatieve effecten ondervinden van de door uw geplande activiteiten dan dient u maatregelen te treffen om de negatieve effecten op de beschermde soorten te voorkomen.

In de brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen vindt u meer informatie over beschermde soorten, de verbodsbepalingen en waarmee u rekening moet houden met beschermde soorten bij uw activiteiten en werkzaamheden.

Ontheffing soorten aanvragen

U heeft geen ontheffing nodig:

  • wanneer u maatregelen kan treffen die de verbodsbepalingen op beschermde soorten voorkomen;
  • wanneer er een vrijstelling op grond van een provinciale verordening geldt;
  • wanneer u de werkzaamheden uitvoert op grond van een geldige gedragscode.

Indien bovenstaande gevallen niet gelden, dient u een ontheffing soorten aan te vragen. Voor meer informatie en hoe u een ontheffing aanvraagt leest u op de pagina 'Ontheffing soorten'.