Soortenbescherming


De Provincie Limburg heeft beleid gemaakt voor die soorten planten en dieren die niet met het algemene natuurbeleid geholpen zijn. Hiermee willen we in de eerste plaats voorkomen dat sterk bedreigde soorten uitsterven. Van andere soorten willen we bereiken dat hun populaties groter worden waardoor de kans dat de soorten voor Limburg behouden worden, wordt vergroot. De nadruk ligt op soorten met een internationaal instandhoudingsdoel en op de bedreigde soorten van de rode lijst. Prioriteit hebben soorten die binnen Nederland alleen of in belangrijke mate in Limburg voorkomen.

Maatregelen en onderzoeken

We verlenen subsidie voor gerichte maatregelen in het veld, maar laten ook onderzoek uitvoeren naar de leefwijze van de soort of aanvullend monitoringsonderzoek. (zie hiervoor het onderdeel Subsidies, SILG paragraaf 2.1 Actief soortenbeleid). De rapporten en publicaties die hieruit voortvloeien zijn te vinden onder het kopje Onderzoek. Deze lijst wordt periodiek aangevuld.

Korenwolf

De korenwolf, van oorsprong een dier van de steppe, komt in Oost-Europa nog volop voor maar het verspreidingsgebied neemt de laatste decennia gestadig af. In Nederland zien we de korenwolf alleen in Zuid- en Midden-Limburg in open, agrarisch landschap. Hamsterburchten worden vooral gevonden in graanakkers.

In 2000 dreigde het dier te verdwijnen uit Limburg door veranderende landbouw en verkleining en versnippering van de leefgebieden. Sinds die tijd is een actief soortenbeleid gevoerd om met alle partijen het korenwolfgebied te vergroten en te versterken.

In het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg zijn hamsterreservaten en zoekgebieden voor hamstervriendelijk beheer (verbindingszones) aangewezen. Met de bescherming van de hamster is in 2005 ook de Korenwolfcommissie opgericht. In deze commissie hebben alle betrokken partijen vanuit de landbouw, natuur, wildbeheer, Provincie etc. zitting.

Faunabeheerplan 2020-2026

De faunabeheereenheid is een samenwerkingsverband van agrariërs, natuurbeheerders, jagers, grondbezitters en maatschappelijke organisaties. Ze maakten een faunabeheerplan. Dit plan vormt de basis voor ontheffing verlening voor schadebestrijding en populatiebeheer van wilde diersoorten in de provincie Limburg.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming regelt dat de Provincie besluiten mag nemen over vergunningen Natura 2000 gebieden, ontheffingen voor soorten en het kappen van houtopstanden. Deze wet is de vervanger van de Flora en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.