Soortenbescherming


De Provincie Limburg heeft vastgesteld welke soorten dieren en planten extra aandacht nodig hebben. We willen voorkomen dat deze uitsterven. Een aantal verdwenen soorten willen we weer graag terugzien in het Limburgse landschap. Dit gaat van de aarbeivlinder tot de zandhagedis.

We geven subsidies zodat extra aandacht aan deze dieren en planten kan worden besteed. Zowel met het maken van beleid als met het inrichten van het landschap. Daarnaast doen we onderzoek naar de bedreigde soorten. Daardoor weten we hoe het nu met ze gaat, en kunnen we zien of de maatregelen helpen.

Actieplan bedreigde soorten Noord- en Midden-Limburg

We hebben de kennis over de soorten dieren en planten samengebracht in toegankelijke actieplannen. Daarin staat ook welke maatregelen nodig zijn om de diversiteit te behouden. Gebiedscommissies en organisaties in de streek kunnen deze actieplannen gebruiken om maatregelen voor bedreigde soorten te nemen. Het helpt hen om in praktijk op de voorgestelde manier met de leefgebieden om te gaan.

Korenwolfcommissie

In 2002 was de Korenwolf, een hamstersoort, bijna uitgestorven. Dankzij subsidies, een fokprogramma en het maken van korenwolfvriendelijke gebieden, gaat het nu weer een stuk beter met ze.

De Provincie heeft een Korenwolfcommissie opgericht die ervoor zorgt dat de Korenwolf weer een vaste bewoner wordt van het agrarisch landschap van Zuid-Limburg. De commissie adviseert beleidsmakers hoe ze hun plannen het beste kunnen uitvoeren. De doelstellingen van de Korenwolfcommissie zijn:

  • In stand houden en verder uitbreiden van huidige leefgebieden
  • begeleiden van onderzoek en het hamsterbeheer
  • begeleiden van het fokprogramma
  • begeleiden en adviseren van agrariërs
  • public relations en het geven van voorlichting
  • oplossen van knelpunten.

Faunabeheerplan 2015-2020

De faunabeheereenheid is een samenwerkingsverband van agrariërs, natuurbeheerders, jagers en grondbezitters. Ze maakten een faunabeheerplan. Dit plan vormt de basis voor ontheffing verlening voor schadebestrijding en populatiebeheer van wilde diersoorten in de provincie Limburg.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming regelt dat de Provincie besluiten mag nemen over vergunningen Natura 2000 gebieden, ontheffingen voor soorten en het kappen van houtopstanden. Deze wet is de vervanger van de Flora en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.