Soortenbescherming


De Provincie Limburg heeft beleid gemaakt voor die soorten planten en dieren die niet met het algemene natuurbeleid geholpen zijn. Hiermee willen we in de eerste plaats voorkomen dat sterk bedreigde soorten uitsterven. Van andere soorten willen we bereiken dat hun populaties groter worden waardoor de kans dat de soorten voor Limburg behouden worden, wordt vergroot. De nadruk ligt op soorten met een internationaal instandhoudingsdoel en op de bedreigde soorten van de rode lijst. Prioriteit hebben soorten die binnen Nederland alleen of in belangrijke mate in Limburg voorkomen.

Maatregelen en onderzoeken

We verlenen subsidie voor gerichte maatregelen in het veld, maar laten ook onderzoek uitvoeren naar de leefwijze van de soort of aanvullend monitoringsonderzoek. (zie hiervoor het onderdeel Subsidies, SILG paragraaf 2.1 Actief soortenbeleid). De rapporten en publicaties die hieruit voortvloeien zijn te vinden onder het kopje Onderzoek. Deze lijst wordt periodiek aangevuld.

Korenwolf

De korenwolf,  van oorsprong een dier van de steppe, komt in Oost-Europa nog volop voor maar het verspreidingsgebied neemt de laatste decennia gestadig af. In Nederland zien we de korenwolf alleen in Zuid- en Midden-Limburg in open, agrarisch landschap. Hamsterburchten worden vooral gevonden in graanakkers.

In 2000 dreigde het dier te verdwijnen uit Limburg. Oorzaken hiervan waren:

  • veranderende landbouw
  • verkleining en versnippering van de leefgebieden

Sinds die tijd is een actief soortenbeleid gevoerd om met alle partijen het korenwolfgebied te vergroten en te versterken. Dit leidde tot aankoop en beheer van gronden, een fokprogramma voor herintroductie (vanaf 2002), het daadwerkelijk uitzetten van hamsters en het vergroten van wetenschappelijke kennis en het maatschappelijk draagvlak voor bescherming.

De korenwolf komt nog steeds voor dankzij intensieve bescherming en begeleiding Dat alleen burchten in korenwolfvriendelijke terreinen worden gevonden, geeft aan hoe belangrijk het speciale korenwolfbeheer is.

In het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg zijn hamsterreservaten en zoekgebieden voor hamstervriendelijk beheer (verbindingszones) aangewezen. Op dit moment onderscheiden we vier korenwolfleefgebieden:

  • Wittem-Bocholtz-Avantis (Mergelland Oost)
  • Amby, Heer en Sibbe (Mergelland West)
  • Sittard-Puth-Jabeek (Landschapspark de Graven)
  • Koningsbosch

Met de bescherming van de hamster is in 2005 ook de Korenwolfcommissie opgericht. In deze commissie hebben alle betrokken partijen vanuit de landbouw, natuur, wildbeheer, Provincie etc. zitting. De commissie bewaakt de belangen van de hamster en zorgt voor kennisuitwisseling tussen de partijen. In 2016 heeft de korenwolfcommissie van de Gedeputeerde Staten van Limburg specifiek de opdracht gekregen het areaal hamsterhectares van ongeveer 500 ha uit te breiden naar 900 ha in 2022. Om zo een duurzame, stabiele hamsterpopulatie te realiseren.

Hamster op eigen Benen (HOEB) is de benaming van een onderzoeksproject dat in 2015 van start is gegaan. Het project, dat drie jaar duurde, was een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Economische Zaken, de Provincie Limburg en de Universiteit van Wageningen. De aanleiding van dit project is het feit dat uit evaluatie van het beheer van de afgelopen tien jaar is gebleken dat het huidige beheer in veel gevallen niet meer voldoet. Vandaar de extra aandacht voor de agrarische inpassing in het hamsterbeleid.

Om er voor te zorgen dat de korenwolf weer blijvend deel gaat uitmaken van ons landschap zijn de volgende punten van belang:

  • In de bestaande leefgebieden moet duurzaam beheer plaatsvinden om stabiele populaties te ontwikkelen.  Zeker daar waar kleine populaties voorkomen is het belangrijk meer hectares onder hamsterbeheer te brengen.
  • Het aanleggen van verbindingszones en stapstenen zodat er een uitwisseling plaats kan vinden tussen de verschillende populaties.
  • In de betreffende gebieden is aangepaste, hamstervriendelijke landbouw nodig.

Indien u nog een vraag heeft over bovenstaande informatie kunt u het contactformulier invullen.

Faunabeheerplan 2015-2020

De faunabeheereenheid is een samenwerkingsverband van agrariërs, natuurbeheerders, jagers en grondbezitters. Ze maakten een faunabeheerplan. Dit plan vormt de basis voor ontheffing verlening voor schadebestrijding en populatiebeheer van wilde diersoorten in de provincie Limburg.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming regelt dat de Provincie besluiten mag nemen over vergunningen Natura 2000 gebieden, ontheffingen voor soorten en het kappen van houtopstanden. Deze wet is de vervanger van de Flora en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.