Soortenbescherming


De Provincie Limburg heeft vastgesteld welke soorten dieren en planten extra aandacht nodig hebben. We willen voorkomen dat deze uitsterven. Een aantal verdwenen soorten willen we weer graag terugzien in het Limburgse landschap. Dit gaat van de aarbeivlinder tot de zandhagedis.

We geven subsidies zodat extra aandacht aan deze dieren en planten kan worden besteed. Zowel met het maken van beleid als met het inrichten van het landschap. Daarnaast doen we onderzoek naar de bedreigde soorten. Daardoor weten we hoe het nu met ze gaat, en kunnen we zien of de maatregelen helpen.

Actieplan bedreigde soorten Noord- en Midden-Limburg

We hebben de kennis over de soorten dieren en planten samengebracht in toegankelijke actieplannen. Daarin staat ook welke maatregelen nodig zijn om de diversiteit te behouden. Gebiedscommissies en organisaties in de streek kunnen deze actieplannen gebruiken om maatregelen voor bedreigde soorten te nemen. Het helpt hen om in praktijk op de voorgestelde manier met de leefgebieden om te gaan.

Korenwolf

De korenwolf,  van oorsprong een dier van de steppe, komt in Oost-Europa nog in grote aantallen voor. In Nederland zien we de korenwolf alleen in Zuid- en Midden-Limburg in open, agrarisch landschap. Hamsterburchten worden vooral gevonden in graanakkers.

In 2002 dreigde het dier te verdwijnen uit Limburg. Oorzaken hiervan waren:

  • huizenbouw, aanleg van industrieterreinen, dag- en mijnbouw, ontgrondingen
  • verkleining en versnippering van de leefgebieden
  • veranderende landbouw.

Om uitsterven te voorkomen werd gestart met de herintroductie van de wilde hamster via een fokprogramma dat door Das & Boom in 1999 was gestart. Inmiddels gaat het een stuk beter met de korenwolf. Dat de meeste burchten in korenwolfvriendelijke terreinen zijn gevonden, geeft aan hoe belangrijk het speciale korenwolfbeheer is.

In het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg zijn hamsterreservaten en zoekgebieden voor hamstervriendelijk beheer (verbindingszones) aangewezen. Op dit moment onderscheiden we vier korenwolfleefgebieden:

  • Wittem-Bocholtz-Avantis (Mergelland Oost)
  • Amby, Heer en Sibbe (Mergelland West)
  • Sittard-Puth-Jabeek (Landschapspark de Graven)
  • Koningsbosch

Hamster op eigen Benen (HOEB) is de benaming van een onderzoeksproject dat in 2015 van start is gegaan. Het project, dat drie jaar duurt, is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Economische Zaken, de Provincie Limburg en de Universiteit van Wageningen.

Om er voor te zorgen dat de korenwolf weer blijvend deel gaat uitmaken van ons landschap zijn de volgende punten van belang:

  • In de bestaande leefgebieden moet duurzaam beheer plaatsvinden om stabiele populaties te ontwikkelen.  Zeker daar waar kleine populaties voorkomen is het belangrijk meer hectares onder hamsterbeheer te brengen.
  • Het aanleggen van verbindingszones en stapstenen zodat er een uitwisseling plaats kan vinden tussen de verschillende populaties is van groot belang.
  • Aangepaste landbouw in de betreffende gebieden.

Faunabeheerplan 2015-2020

De faunabeheereenheid is een samenwerkingsverband van agrariërs, natuurbeheerders, jagers en grondbezitters. Ze maakten een faunabeheerplan. Dit plan vormt de basis voor ontheffing verlening voor schadebestrijding en populatiebeheer van wilde diersoorten in de provincie Limburg.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming regelt dat de Provincie besluiten mag nemen over vergunningen Natura 2000 gebieden, ontheffingen voor soorten en het kappen van houtopstanden. Deze wet is de vervanger van de Flora en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.