Het Programma Aanpak Stikstof (PAS)


Al jaren is er in onze natuur een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten.

Het Programma Aanpak Stikstof heeft meerdere delen. Eigenaren van bossen en natuurgebieden nemen herstelmaatregelen om de effecten van stikstofverbindingen in natuurgebieden te verminderen. De Provincie stelt voor deze herstelmaatregelen enkele subsidies beschikbaar.

Deze maatregelen komen voort uit de gebiedsanalyses, die de ecologische onderbouwing van de PAS vormen. Deze gebiedsanalyse worden door de Provincie gemaakt en hangen nauw samen met de Natura 2000 beheerplannen.

Daarnaast hebben Rijk en Provincie regelgeving gemaakt om de uitstoot van stikstofverbindingen te verminderen. Een voorbeeld daarvan is de provinciale verordening die aan veehouderijen de verplichting oplegt om schone stallen te bouwen.

Door deze maatregelen is er voor economische ontwikkelingen zogenoemde ‘ontwikkelingsruimte’ beschikbaar, die via een Wet Natuurbeschermingsvergunning aangevraagd kan worden.

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg.

U kunt subsidie aanvragen voor gebiedsgerichte PAS-maatregelen in de PAS Natura 2000-gebieden en natuurterreinen die grenzen aan de PAS Natura 2000-gebieden.

Betrokken partijen

  • Het PAS is een samenwerking van drie Rijksdepartementen (LNV, I en W en Defensie), twaalf Provincies en het RIVM. Voor de uitvoering van de Limburgse maatregelen wordt samengewerkt met eigenaren van natuurterreinen en het Waterschap Limburg.