Onderzoek naar zoeklocaties nieuwe bossen


In de provinciale Omgevingsvisie Limburg geeft de Provincie aan te willen inzetten op beter beheer van het bestaand bosareaal en de aanleg van nieuwe bossen. Dit wordt uitgewerkt in de Limburgse aanpak Bossen voor de periode 2022-2030.

Wat eraan vooraf ging

In 2019 is het Klimaatakkoord ondertekend met als doel om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te brengen. Rijk en provincies hebben vervolgens in 2020 een landelijke bossenstrategie gepresenteerd, waarin zij de bijdrage aan de klimaatdoelen beschrijven.

Onderzoek

Om deze bosuitbreidingsopgave goed in te vullen, is onderzoek gedaan naar kansrijke zoeklocaties voor bos in Limburg. De stichting Probos heeft in de periode maart 2022 tot september 2022 onderzoek gedaan via deskresearch, GIS exercities en interviews met stakeholders.

De onderzoekers hebben gekeken naar bosuitbreiding binnen het Natuurnetwerk Limburg en buiten het Natuurnetwerk Limburg. De eerste bevindingen zijn gepresenteerd en besproken tijdens een stakeholdersbijeenkomst op 20 september.

De resultaten van dit onderzoek zijn één van de bouwstenen van het beleidskader Limburgse aanpak Bossen. De komende periode worden deze resultaten verder uitgewerkt en eind dit jaar in de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur behandeld.

Meer informatie

Het beleidskader Limburgse aanpak Bossen vindt u op de pagina bomen en bossen.