Limburgse aanpak stikstof


De Provincie Limburg heeft de Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurherstel gepresenteerd. Provinciale Staten hebben eerder, in de zomer van 2021, verzocht om via een participatief proces te komen tot een kaderstellende aanpak rondom Stikstofreductie en Natuurverbetering.

De Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurherstel bestaat uit drie actielijnen:

  1. Natuurverbetering en biodiversiteitsherstel
  2. Inzet op de reductie van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur
  3. Het weer eenvoudiger mogelijk maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

De essentie van dit plan is om de stikstofproblematiek aan te pakken met het versnellen van natuurherstel in 21 stikstofgevoelige Natura2000-gebieden, een wijze om stikstofemissie bij de bron aan te pakken én tegelijkertijd ruimte te bieden voor nieuwe bedrijvigheid. De Provincie zal hier samen met het Rijk, de Limburgse gemeenten, natuurorganisaties, ondernemers en alle belanghebbenden voor de korte én middellange termijn werk van maken.

Limburg Stikstof Dashboard

De Provincie Limburg heeft het 'Limburg Stikstof Dashboard' samengesteld. Dit interactieve overzicht geeft informatie over stikstof rondom de Limburgse Natura 2000-gebieden. U vindt er informatie over stikstofemissies en deposities in Limburg, Nederland en Europa. Het dashboard dient als achtergrond bij de 'Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurherstel'.

Het dashboard geeft inzicht in stikstofdata voor zowel de provincie als geheel als ook voor elk Limburgs stikstofgevoelig Natura 2000-gebied afzonderlijk. Het dashboard is niet bedoeld om effecten van individuele bronnen diepgaand in beeld te brengen. Het gekozen detailniveau is daarvoor ongeschikt.

  • Limburg Stikstof Dashboard (bij voorkeur openen met Google Chrome of Microsoft Edge. Microsoft Internet Explorer wordt niet ondersteund)

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Het Rijk heeft een opkoopregeling opengesteld met als doel het opkopen van piekbelasters rondom N2000-gebieden. Deze opkoopregeling is in het leven geroepen om de uitstoot van stikstof nabij N2000-gebieden te reduceren. Deze regeling ondersteunt hierbij omdat veehouderijactiviteiten bij vrijwillige deelnemers definitief stoppen. Het is onderdeel van de structurele aanpak die op 24 april 2020 door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bekend is gemaakt. Het maakt onderdeel uit van maatregelen die moeten leiden tot minder uitstoot van stikstof.

De regeling provinciale aankoop veehouderijgebieden nabij natuurgebieden is gepubliceerd in de Staatscourant op 3 november 2020. Hierin staat aangegeven voor welke veehouderijen de aankoopregeling geldt (de randvoorwaarden). Daarnaast wordt er per soort veehouderij een doelmatigheidscriterium gehanteerd (de kosten per mol stikstofreductie). Zie www.aanpakstikstof.nl.

De opkoopregeling is verdeeld in 3 tranches. Voor de 1e tranche is € 13,5 mln. beschikbaar in Limburg. De sluiting voor deze 1e tranche was op donderdag 8 april 2021 om 16.00 uur.
Het voornemen van het Rijk is om medio 2022 een 2e en 3e tranche van de regeling provinciale aankoop veehouderijgebieden nabij natuurgebieden te publiceren. De Provincie Limburg zal dan aansluitend bekend maken hoe bedrijven zich kunnen melden om deel te nemen aan de 2e of 3e tranche.

Mocht u geen gebruik willen maken van deze regeling maar toch behoefte hebben aan een gesprek met de Provincie over uw locatie dan kunt een e-mail sturen naar ons stikstofloket (infostikstof@prvlimburg.nl)

Heeft u zich al aangemeld voor de 1e tranche van de regeling? Dan heeft u inmiddels een brief van de Provincie ontvangen.

Limburgs Aanvalsplan Stikstof

Lees meer over de Limburgse aanpak in het Limburgs Aanvalsplan Stikstof: op weg naar een nieuwe balans.

Achtergrondinformatie

Nieuwsbericht IPO, 8 februari 2021

Nieuwsbericht IPO, 8 februari 2021

Nieuwsbericht IPO, 21 januari 2021

Mededeling portefeuillehouder, 22 september 2020

Mededeling portefeuillehouder, 16 juni 2020

Nieuwsbericht IPO, 16 april 2020

Mededeling portefeuillehouder, 27 maart 2020

Uitspraak Raad van State, 29 mei 2019

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de PAS. De Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet meer als basis worden gebruikt bij de toestemming voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.