Limburgse aanpak stikstof


De Provincie Limburg heeft de Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurherstel gepresenteerd. Provinciale Staten hebben eerder, in de zomer van 2021, verzocht om via een participatief proces te komen tot een kaderstellende aanpak rondom Stikstofreductie en Natuurverbetering.

De Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurherstel bestaat uit drie actielijnen:

  1. Natuurverbetering en biodiversiteitsherstel
  2. Inzet op de reductie van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur
  3. Het weer eenvoudiger mogelijk maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

De essentie van dit plan is om de stikstofproblematiek aan te pakken met het versnellen van natuurherstel in 21 stikstofgevoelige Natura2000-gebieden, een wijze om stikstofemissie bij de bron aan te pakken én tegelijkertijd ruimte te bieden voor nieuwe bedrijvigheid. De Provincie zal hier samen met het Rijk, de Limburgse gemeenten, natuurorganisaties, ondernemers en alle belanghebbenden voor de korte én middellange termijn werk van maken.

Limburg Stikstof Dashboard

De Provincie Limburg heeft het 'Limburg Stikstof Dashboard' samengesteld. Dit interactieve overzicht geeft informatie over stikstof rondom de Limburgse Natura 2000-gebieden. U vindt er informatie over stikstofemissies en deposities in Limburg, Nederland en Europa. Het dashboard dient als achtergrond bij de 'Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurherstel'.

Het dashboard geeft inzicht in stikstofdata voor zowel de provincie als geheel als ook voor elk Limburgs stikstofgevoelig Natura 2000-gebied afzonderlijk. Het dashboard is niet bedoeld om effecten van individuele bronnen diepgaand in beeld te brengen. Het gekozen detailniveau is daarvoor ongeschikt.

  • Limburg Stikstof Dashboard (bij voorkeur openen met Google Chrome of Microsoft Edge. Microsoft Internet Explorer wordt niet ondersteund)

Maatwerk Gerichte Aankoop veehouderijen 1e tranche: 2e aanmeldingsperiode

Nieuwe aanmelding 2022: Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden.

Veehouderijen met een hoge stikstofuitstoot, die dichtbij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn gevestigd en vrijwillig willen stoppen, kunnen zich melden bij de Provincie Limburg. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op dinsdag 22 februari 2022 besloten nieuwe aanmeldingen mogelijk te maken, omdat vanuit het Rijk meer budget beschikbaar is gesteld voor Maatwerk Gerichte Aankoop.

Provincies ontvangen extra budget van het Rijk om veehouderijen aan te kopen, op basis van vrijwilligheid.
Tientallen veehouderijen hebben zich vrijwillig gemeld bij een eerdere oproep voor vrijwillige aanmelding in 2021. Provincie Limburg is met deze bedrijven in gesprek.

Het doel van deze regeling is het aankopen van piekbelasters op vrijwillige basis rondom Natura2000-gebieden. Piekbelasters zijn veehouderijen waar bepaalde diersoorten worden gehouden met een relatief hoge stikstofdepositie op het nabijgelegen natuurgebied. De aankoopregeling heeft als doel de uitstoot van stikstof nabij Natura2000-gebieden te reduceren en de natuur in deze gebieden te verbeteren. Deze regeling draagt daaraan bij, omdat veehouderijactiviteiten bij vrijwillige deelname definitief stoppen. Het gaat om bedrijfsbeëindiging. De regeling maakt onderdeel uit van de structurele aanpak van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die moeten leiden tot minder uitstoot van stikstof.

In de regeling staat aangegeven voor welke veehouderijen de aankoopregeling geldt (de randvoorwaarden). Daarnaast wordt er per soort veehouderij een doelmatigheidscriterium gehanteerd.

Zie: https://www.aanpakstikstof.nl/actueel/nieuws/2021/11/25/meer-ruimte-voor-vrijwillige-opkoop-veehouderijen en: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-49899.html

Aanmelden voor deelname aan de Regeling provinciale aankoop veehouderijen was mogelijk tot 1 mei 2022.

Provincie Limburg beoordeelt bij de aanmelding of deze compleet en ontvankelijk zijn. Bij meer dan 10 ontvankelijke aanmeldingen vindt prioritering plaats aan de hand van 2 criteria:

  1. De omvang en locatie van stikstofdepositie op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied en;
  2. De omvang en locatie van de aangeboden grondpercelen.

Na 1 mei 2022 ontvangen aanmelders een bericht over het vervolg over mogelijke deelname aan de regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden.

Heeft u zich bij de eerste oproep in 2021 al aangemeld voor de 1e tranche van de regeling? Dan heeft u inmiddels bericht van de Provincie ontvangen.

Achtergrondinformatie

Mededeling portefeuillehouder, 22 september 2020

Mededeling portefeuillehouder, 16 juni 2020

Mededeling portefeuillehouder, 27 maart 2020

Uitspraak Raad van State, 29 mei 2019

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de PAS. De Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet meer als basis worden gebruikt bij de toestemming voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.