Limburgse aanpak stikstof


Onze unieke Limburgse natuur wordt ernstig bedreigd doordat te veel stikstof neerslaat op de bodem. Niet alleen planten en dieren, ook onze gezondheid, economische én maatschappelijke ontwikkelingen komen zo in het gedrang. De stikstofuitstoot moet daarom omlaag. De huidige stikstofcrisis draait vooral om stikstof uit verkeer, industrie en uit boerenbedrijven. Deze slaat neer in de natuur en werkt als voedingstof. Daardoor gaan sommige planten beter groeien. Terwijl zeldzame planten uitsterven en voorgoed verdwijnen. De rechter greep daarom in 2019 in, en de overheid ging aan de slag.

Aan de slag

Het landelijk gebied van Limburg vraagt om een robuuste indeling met een sterke gezonde natuur én een toekomstbestendige landbouw. Minister van der Wal heeft voor de agrarische sector in Limburg een besparingsdoel afgegeven: er moet op termijn 3 miljoen kilo ammoniak, een stikstofverbinding, bespaard worden. Hiervoor moet de uitstoot van stikstof dalen met 52%. Daarmee hebben we procentueel de grootste opgave van Nederland. Hoe we dat gaan bereiken? Daarvoor stellen we als Provincie plannen op onder de noemer Transitie Landelijk Gebied. Samen met agrarisch ondernemers en overige inwoners kijken we naar diverse middelen.

Diverse instrumenten

Vrijwillige uitkoop van boerenbedrijven is slechts één van de middelen. U vindt een aantal andere instrumenten die wij als quick wins zien in de kolom 'Zie ook' op deze pagina. Deze quick wins hebben wij op verzoek van de minister met haar gedeeld. Want we kunnen deze grote opdracht als provincie niet alleen. We hebben middelen van de centrale overheid nodig, de kennis en kunde van onze boeren, de inzet en bijdrage vanuit andere sectoren in Limburg en u.

Wat doen we?

Met het stikstofprobleem zijn enorme belangen gemoeid. We hebben er allemaal last van. Als we de uitstoot niet drastisch verminderen, blijft onze natuur achteruitgaan. En zijn nieuwe ontwikkelingen van bedrijven, bouw of verkeer nog nauwelijks mogelijk. Ook in de provincie Limburg. In 2019 ging de maximale snelheid op snelwegen naar beneden en kwamen er strengere regels voor de woningbouw en boeren. Zie voor de landelijke agenda: https://www.aanpakstikstof.nl/

Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurherstel

De Provincie Limburg heeft de 'Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurherstel' gepresenteerd. Provinciale Staten hebben eerder, in de zomer van 2021, verzocht om via een participatief proces te komen tot een kaderstellende aanpak rondom Stikstofreductie en Natuurverbetering. De 'Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurherstel' bestaat uit drie actielijnen:

  1. Natuurverbetering en biodiversiteitsherstel
  2. Inzet op de reductie van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur
  3. Het weer eenvoudiger mogelijk maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

De essentie van dit plan is om de stikstofproblematiek aan te pakken met het versnellen van natuurherstel in 21 stikstofgevoelige Natura2000-gebieden, een wijze om stikstofemissie bij de bron aan te pakken én tegelijkertijd ruimte te bieden voor nieuwe bedrijvigheid. De Provincie zal hier samen met het Rijk, de Limburgse gemeenten, natuurorganisaties, ondernemers en alle belanghebbenden voor de korte én middellange termijn werk van maken.

Wat staat er op het programma?

  • 5 september 2022: Bestuurlijke bijeenkomst met Limburgse gemeenten; Startnotitie Programma Landelijk Gebied van het Rijk en de Limburgse aanpak
  • 12 september 2022: Regiodag Provincie Noord-Brabant en Limburg: samen aan de slag
  • 1 juli 2023: Limburgs Gebiedsplan met onze aanpak ligt klaar voor het Rijk.

Limburg Stikstof Dashboard

De Provincie Limburg heeft het 'Limburg Stikstof Dashboard' samengesteld. Dit interactieve overzicht geeft informatie over stikstof rondom de Limburgse Natura 2000-gebieden. U vindt er informatie over stikstofemissies en deposities in Limburg, Nederland en Europa. Het dashboard dient als achtergrond bij de 'Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurherstel'.

Het dashboard geeft inzicht in stikstofdata voor zowel de provincie als geheel als ook voor elk Limburgs stikstofgevoelig Natura 2000-gebied afzonderlijk. Het dashboard is niet bedoeld om effecten van individuele bronnen diepgaand in beeld te brengen. Het gekozen detailniveau is daarvoor ongeschikt.

  • Limburg Stikstof Dashboard (bij voorkeur openen met Google Chrome of Microsoft Edge. Microsoft Internet Explorer wordt niet ondersteund)