Draagvlakonderzoek groeve Hommert


In 2011 kwamen de Provincie Limburg en de firma L’Ortye een grondruil overeen om de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg mogelijk te maken. Onderdeel van die afspraak is dat de Provincie een inspanningsverplichting heeft om door middel van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en een ontgrondingsvergunning de ontgronding van de groeve Hommert 2 mogelijk te maken. Het ontgronden betreft het afgraven van zand en klei en het deels aanvullen met leemgrond op de locatie.

De ontgronding betreft 3,5 hectare grond gelegen tussen de oostkant van Vaesrade (gemeente Beekdaelen) en de Buitenring. Het ontgrondingsplan van de initiatiefnemer resulteert in een nieuw natuur- en recreatiegebied waarvan, indien het project doorgaat, het ontwerp vastgesteld wordt in samenspraak met de omgeving.

Op 26 augustus 2020 besloten de Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg om vanuit de inspanningsverplichting die zij hebben jegens de initiatiefnemer over te gaan tot een PIP in fasen om het gebied naar ontgrondingslocatie om te zetten. Na elke fase wordt bekeken of een volgende stap in het PIP proces gezet kan worden. In de eerste fase van het PIP heeft de Provincie Limburg de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een draagvlakonderzoek met betrekking tot het initiatief. De opgave van dit onderzoek is het verschaffen van helderheid over de mate van draagvlak voor het initiatief bij de omwonenden van groeve Hommert 2, inclusief de factoren die het draagvlak bepalen.

Dit draagvlakonderzoek zal in april worden uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De provincie verwacht de resultaten van het onderzoek in mei 2021.