Aanleg en beheer natuurgebieden


De Provincie hecht veel belang aan het behoud en de ontwikkeling van de provinciale natuur. Daarom verleent zij daarvoor subsidie via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

In het subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016 wordt een onderscheid gemaakt tussen financiering van het beheer van bestaande natuur en landschap enerzijds en eenmalige investeringen ter verbetering van de (agrarische) natuurkwaliteit (kwaliteitsimpulsen) anderzijds.

Verbetering van natuurkwaliteit (aanleg)

Met behulp van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 2021 (SKNL 2021) worden vergoedingen gegeven voor omvorming van landbouwgronden naar natuur, de inrichting van nieuwe natuurterreinen en maatregelen die leiden tot een versnelde realisatie/omvorming van bestaande natuurterreinen (kwaliteitsimpuls). Gronden voor functieverandering en inrichting nieuwe natuur moeten aangewezen zijn in het natuurbeheerplan als om te vormen natuur. Inrichtingsmaatregelen en – kosten moeten sober, effectief en reëel zijn. In het openstellingsbesluit van de SKNL wordt definitief bepaald welke subsidies daadwerkelijk kunnen worden aangevraagd. Tevens is ambtelijk vooroverleg noodzakelijk.

Beheer van bestaande natuur en landschap

Met behulp van het Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SVNL 2016) worden vergoedingen gegeven voor beheer van natuur, van agrarische natuur en van landschapselementen. Door middel van deze regeling stimuleert de Provincie grondeigenaren en grondgebruikers om natuurterreinen in stand te houden en op correcte wijze te beheren. De exacte subsidiecriteria staan beschreven in het  Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg  en de actuele regelingstekst van de SvNL2016.

Verzoek tot wijziging van het Natuurbeheerplan

Een verzoek tot wijziging van het Natuurbeheerplan kan worden ingediend van 1 oktober 2022 tot en met 1 december 2022 voor de actualisatie van het Natuurbeheerplan in 2023 (versie voor beheerjaar 2024).

Ontwerp-wijzigingen Natuurbeheerplan 2023 vastgesteld; mogelijkheid zienswijzen

De wijzigingen van het Natuurbeheerplan Limburg 2023 en de bijbehorende Nota van wijzigingen Natuurbeheerplan 2023 zijn op 12 april 2022 in ontwerp vastgesteld en liggen gedurende de periode van 22 april 2022 tot en met 3 juni 2022 ter inzage. De stukken zijn ook te bekijken via de hyperlink onder het kopje 'Ontwerp-wijzigingen Natuurbeheerplan 2023' en het kaartmateriaal via de Viewer (kopje natuur → kopje natuurbeheerplan 2023). Gedurende deze periode kunt u zienswijzen indienen tegen de ontwerp-wijzigingen. Zienswijzen kunnen schriftelijk dan wel mondeling kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Plattelandsontwikkeling
t.a.v. de heer E. van Harmelen

Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze verzoeken wij u, gedurende kantooruren, uiterlijk 3 juni 2022 contact op te nemen met tel nr. +31 6 2168 96 77.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar natuurbeheerplan@prvlimburg.nl.