Aanleg en beheer natuurgebieden


De Provincie hecht veel belang aan het behoud en de ontwikkeling van de provinciale natuur. Daarom verleent zij daarvoor subsidie via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

In het subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016 wordt een onderscheid gemaakt tussen financiering van het beheer van bestaande natuur en landschap enerzijds en eenmalige investeringen ter verbetering van de (agrarische) natuurkwaliteit (kwaliteitsimpulsen) anderzijds.

Verbetering van natuurkwaliteit (aanleg)

Met behulp van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 2021 (SKNL 2021) worden vergoedingen gegeven voor omvorming van landbouwgronden naar natuur, de inrichting van nieuwe natuurterreinen en maatregelen die leiden tot een versnelde realisatie/omvorming van bestaande natuurterreinen (kwaliteitsimpuls). Gronden voor functieverandering en inrichting nieuwe natuur moeten aangewezen zijn in het natuurbeheerplan als om te vormen natuur. Inrichtingsmaatregelen en – kosten moeten sober, effectief en reëel zijn. In het openstellingsbesluit van de SKNL wordt definitief bepaald welke subsidies daadwerkelijk kunnen worden aangevraagd. Tevens is ambtelijk vooroverleg noodzakelijk.

Beheer van bestaande natuur en landschap

Met behulp van het Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SVNL 2016) worden vergoedingen gegeven voor beheer van natuur, van agrarische natuur en van landschapselementen. Door middel van deze regeling stimuleert de Provincie grondeigenaren en grondgebruikers om natuurterreinen in stand te houden en op correcte wijze te beheren. De exacte subsidiecriteria staan beschreven in het  Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg  en de actuele regelingstekst van de SvNL2016.

Verzoek tot wijziging van het Natuurbeheerplan

Een verzoek tot wijziging van het Natuurbeheerplan kan worden ingediend van 1 oktober 2022 tot en met 1 december 2022 voor de actualisatie van het Natuurbeheerplan in 2023 (versie voor beheerjaar 2024).

Wijzigingen Natuurbeheerplan 2023 vastgesteld; mogelijkheid beroep

De wijzigingen van het Natuurbeheerplan Limburg 2023, de bijbehorende ‘Nota van wijzigingen Natuurbeheerplan 2023’ en 'Nota van zienswijzen' zijn op 23 augustus 2022 definitief vastgesteld en liggen gedurende de periode 6 september 2022 tot en met 18 oktober 2022 ter inzage. Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u bent het niet eens met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg. Ook niet-belanghebbenden kunnen een beroep bij Rechtbank Limburg instellen, mits zij een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit. Het indienen van dit beroep moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Zie hoofdstuk 6 in het Natuurbeheerplan voor een verdere toelichting op de procedure.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar natuurbeheerplan@prvlimburg.nl.