Aanleg en beheer natuurgebieden


De Provincie hecht veel belang aan het behoud en de ontwikkeling van de provinciale natuur. Daarom verleent zij daarvoor subsidie via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

In het subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016 wordt een onderscheid gemaakt tussen financiering van het beheer van bestaande natuur en landschap enerzijds en eenmalige investeringen ter verbetering van de (agrarische) natuurkwaliteit (kwaliteitsimpulsen) anderzijds.

Verbetering van natuurkwaliteit (aanleg)

Met behulp van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 2016 (SKNL 2016) worden vergoedingen gegeven voor omvorming van landbouwgronden naar natuur, de inrichting van nieuwe natuurterreinen en maatregelen die leiden tot een versnelde realisatie/omvorming van bestaande natuurterreinen (kwaliteitsimpuls). Gronden voor functieverandering en inrichting nieuwe natuur moeten aangewezen zijn in het natuurbeheerplan als om te vormen natuur. Inrichtingsmaatregelen en – kosten moeten sober, effectief en reëel zijn. In het openstellingsbesluit van de SKNL wordt definitief bepaald welke subsidies daadwerkelijk kunnen worden aangevraagd. Tevens is ambtelijk vooroverleg noodzakelijk.

Beheer van bestaande natuur en landschap

Met behulp van het Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SVNL 2016) worden vergoedingen gegeven voor beheer van natuur, van agrarische natuur en van landschapselementen. Door middel van deze regeling stimuleert de Provincie grondeigenaren en grondgebruikers om natuurterreinen in stand te houden en op correcte wijze te beheren. De exacte subsidiecriteria staan beschreven in het  Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg  en de actuele regelingstekst van de SvNL2016.

Verzoek tot wijziging van het Natuurbeheerplan

Een verzoek tot wijziging van het Natuurbeheerplan kan worden ingediend van 1 oktober 2019 tot 1 december 2019 voor de actualisatie van het Natuurbeheerplan in 2020.

Wijzigingen Natuurbeheerplan 2020 vastgesteld

Het ‘Natuurbeheerplan Limburg 2020 wijzigingen’, de bijbehorende ‘Nota van wijzigingen natuurbeheerplan 2020’ en 'Nota van zienswijzen en aanvullende wijzigingen' zijn op 13 augustus 2019 definitief vastgesteld en liggen gedurende de periode 20 augustus 2019 tot en met 30 september 2019 ter inzage. Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden die niet kan worden verweten dat ze geen zienswijzen hebben ingediend kunnen gedurende deze periode beroep aantekenen bij de rechtbank Limburg. Zie hoofdstuk 6 in het Natuurbeheerplan voor een verdere toelichting op de procedure.