Aanleg en beheer natuurgebieden


De Provincie hecht veel belang aan het behoud en de ontwikkeling van de provinciale natuur. Daarom verleent zij daarvoor subsidie via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

In het subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016 wordt een onderscheid gemaakt tussen financiering van het beheer van bestaande natuur en landschap enerzijds en eenmalige investeringen ter verbetering van de (agrarische) natuurkwaliteit (kwaliteitsimpulsen) anderzijds.

Verbetering van natuurkwaliteit (aanleg)

Met behulp van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 2016 (SKNL 2016) worden vergoedingen gegeven voor omvorming van landbouwgronden naar natuur, de inrichting van nieuwe natuurterreinen en maatregelen die leiden tot een versnelde realisatie/omvorming van bestaande natuurterreinen (kwaliteitsimpuls). Gronden voor functieverandering en inrichting nieuwe natuur moeten aangewezen zijn in het natuurbeheerplan als om te vormen natuur. Inrichtingsmaatregelen en – kosten moeten sober, effectief en reëel zijn. In het openstellingsbesluit van de SKNL wordt definitief bepaald welke subsidies daadwerkelijk kunnen worden aangevraagd. Tevens is ambtelijk vooroverleg noodzakelijk.

Beheer van bestaande natuur en landschap

Met behulp van het Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SvNL 2016) worden vergoedingen gegeven voor beheer van natuur, van agrarische natuur en van landschapselementen. Door middel van deze regeling stimuleert de Provincie grondeigenaren en grondgebruikers om natuurterreinen in stand te houden en op correcte wijze te beheren. De exacte subsidiecriteria staan beschreven in het  Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg  en de actuele regelingstekst van de SvNL2016.

Verzoek tot wijziging van het Natuurbeheerplan

Het Natuurbeheerplan Limburg wordt jaarlijks herzien. In het kader van deze herziening kunnen externe partijen verzoeken indienen tot wijziging van het Natuurbeheerplan.

De procedure voor het indienen van wijzigingen en de manier van beoordelen van verzoeken staan omschreven in hoofdstuk 6 van het vigerend Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2019.

Een verzoek tot wijziging kan worden ingediend door middel van een van de formulieren onder het kopje 'Formulieren'.

Wij willen u erop wijzen dat verzoeken tot wijziging in ieder geval moeten zijn voorzien van een duidelijke kaart en een motivatie. Bij voorkeur wordt de kaart en bijbehorende tabel van de aanvraag vervangen door een gisbestand. Dit kan door gebruik te maken van shp of gdb.

De eisen ten aanzien van deze bestanden kunt op u opvragen via ons contactformulier.

Verzoeken tot wijziging dienen te worden ingediend voor 1 december 2018. Wij streven ernaar om deze verzoeken direct te toetsen op volledigheid. Indien gegevens ontbreken, zullen wij u verzoeken om de informatie op zo kort mogelijke termijn aan te vullen, bij voorkeur voor 1 januari 2019.

Verzoeken tot wijziging kunt u sturen via ons contactformulier.

Of (indien digitaal niet mogelijk is)

  • Provincie Limburg
  • t.a.v. Cluster Plattelandsontwikkeling, team natuurbeheerplan
  • Postbus 5700
  • 6202 MA  Maastricht

De vaststelling van het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 is gepland in april 2019.