Beschermd natuurmonument en Natura 2000-gebied, aanwijzing


Samenvatting

Bent u het niet eens dat een gebied tot beschermd natuurmonument wordt verklaard? Dan kunt u tijdens de inzageperiode van 6 weken uw mening schriftelijk indienen bij de Provincie. Een gebied kan pas tot beschermd natuurgebied verklaard worden nadat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen.

Toelichting

De minister van Economische Zaken kan gebieden verklaren tot beschermde natuurgebieden of Natura-2000-gebieden. Voordat dit gebeurt, liggen de ontwerpbesluiten ter inzage bij de provincie. Een omschrijving van een Natura-2000-gebied staat in de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn. Deze 2 richtlijnen van de Europese Unie zijn in Nederland verwerkt in de Natuurbeschermingswet 1998:

  • De Vogelrichtlijn is bedoeld om alle wilde vogelsoorten en hun leefgebied te beschermen.
  • De Habitatrichtlijn beschermt het in stand houden van de natuurlijke verscheidenheid van de leefomgevingen van wilde planten en dieren.

Wet- en regelgeving

Natuurbeschermingswet 1998

Meer informatie

Website www.bij12.nl