Vergunning Natura 2000-gebieden


Herziening

De informatie op deze pagina wordt herzien op basis van de nieuwe provinciale beleidsregels stikstof. Voor informatie en vragen kunt u zich richten tot infostikstof@prvlimburg.nl.

Voor wie

U heeft een vergunning nodig als u iets wilt doen wat schadelijk kan zijn voor een beschermd natuurgebied. Dit kan een activiteit zijn waarbij stikstof vrijkomt, maar het kan ook gaan om geluid, licht,  grondwateronttrekking of oppervlakteverlies.

Waarvoor

  • Is er sprake van stikstofuitstoot bij het uitvoeren van uw activiteit bij een Natura 2000-gebied? Als die uitstoot onder een bepaalde norm blijft kunt u volstaan met een melding, een vergunning is niet nodig. Die norm kan per gebied verschillen en ook weer worden bijgesteld aan de hand van nieuwe inzichten over de gevoeligheid van een natuurgebied door het jaar heen. Informatie daarover vindt u op de website van BIJ12. De melding kunt u indienen met behulp van de AERIUS Calculator.
  • Naast stikstofuitstoot kan voor een activiteit toch ook een vergunning nodig zijn vanwege andere schadelijke effecten voor het Natura 2000-gebied. Het gaat onder andere om geluid, licht en grondwateronttrekking. De praktijk leert inmiddels dat er sneller sprake is van nadelige effecten op Natura 2000-gebieden dan je denkt. Ook recreatieve activiteiten, zoals de aanleg van wandelpaden, kunnen schadelijk zijn voor een beschermd natuurgebied, door de uitstoot van afvalgassen van dieselaggregaten en (wegenbouw)machines. Ook in dat geval heeft u dus een vergunning nodig.