Milieucriminaliteit


In Zuid-Nederland, en dan met name ook in Limburg, is sprake van een onacceptabel aantal drugsafvaldumpingen. Het aantal dumpingen neemt jaarlijks toe en steeds worden nieuwe manieren gebruikt om het afval te dumpen. Deze vorm van milieucriminaliteit heeft een negatieve invloed op onze leefkwaliteit. Het is van groot belang deze problematiek bij de bron aan te pakken om zo het aantal dumpingen te verminderen en Limburg uiteindelijk Drugslab-vrij te maken.

Werkgroep (georganiseerde) milieucriminaliteit

Daarom hebben de Provincie Limburg, het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Limburg (RIEC-Limburg), het Openbaar Ministerie, Politie, Belastingdienst en andere organisaties besloten nauw samen te werken aan het dossier 'synthetische drugs' en de werkgroep (georganiseerde) milieucriminaliteit samengesteld.

Diverse sporen

Deze werkgroep werkt aan diverse thema’s, sporen genoemd, die enerzijds preventief en anderzijds repressief van aard zijn. Elk spoor bevat kernactiviteiten met eigen doelen, beoogde resultaten en doorlooptijden. De diverse sporen ondersteunen elkaar en het overkoepelende doel: Limburg vrij van drugslabs en dumpingen.

Uniforme werkwijze

Voor het aanpakken van drugsafvaldumpingen en van productieplaatsen voor synthetische drugs bestaan veel verschillende werkinstructies en protocollen. Hierdoor zijn er geen eenduidige instructies voorhanden. Daarom is het tot stand komen van een uniform Protocol voor Limburg als één van de sporen van de werkgroep benoemd.

Na een brede consultatie van en interactie met alle betrokken partijen is het Protocol ‘Aanpak van Drugsafvaldumpingen en Drugsproductie in Limburg (PADD-Limburg)’ tot stand gekomen. In dit protocol is een uniforme werkwijze beschreven die door alle betrokken partners gevolgd kan worden bij het aantreffen van drugsafvaldumpingen en van productieplaatsen voor synthetische drugs in Limburg. Ook biedt het handvatten voor burgers die te maken krijgen met deze vorm van milieucriminaliteit.