Lucht


Het verkeer maar ook de industrie en veehouderij hebben invloed op de kwaliteit van de lucht die u inademt. De Provincie werkt samen met andere overheden om te voldoen aan de (Europese) normen voor luchtkwaliteit.

De Provincie heeft afspraken gemaakt met gemeenten en regio’s om de luchtkwaliteit in Limburg te verbeteren.

Normen voor luchtkwaliteit

Om te voldoen aan grenswaarden voor luchtkwaliteit is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) ingesteld. Daarin staan maatregelen om de Europese normen voor luchtkwaliteit te halen. Het NSL blijft van kracht tot de Omgevingswet in werking treedt.

Luchtmeetnet

De Provincie meet de luchtkwaliteit in Limburg continu en via de website, www.luchtmeetnet.nl kunt u de resultaten direct zien. Het luchtmeetnet is een initiatief van onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Provincie Limburg.

Smog

Onder smog verstaan we een periode met verhoogde luchtverontreiniging veroorzaakt door hogere concentraties fijnstof en ozon. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten bij sommige mensen verergeren.

Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

De Provincie heeft afspraken gemaakt met gemeenten en regio’s om de luchtkwaliteit in Limburg te verbeteren.


SMOG alert-service

U kunt zich aanmelden voor de SMOG alert-service op de website van luchtmeetnet.nl. Bij matige (en ernstige) smog in Limburg krijgt u dan een bericht.

Milieuklacht melden

U kunt uw klacht digitaal melden via het milieuklachtenformulier.