Bodem


Op verschillende plekken in Limburg is de bodem verontreinigd. Onderzoek is nodig om vast te stellen of op die plekken maatregelen nodig zijn en waarvoor de bodem gebruikt kan worden.

Aanpak risicovolle bodemverontreinigingen

De aanpak van risicovolle bodemverontreinigingen is vastgelegd in het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015 en het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. IPO, VNG, Rijk en Unie van Waterschappen hebben hierin afspraken vastgelegd over de aanpak van deze locaties, die ook wel spoedlocaties genoemd worden. De gemeenten Heerlen, Maastricht en Venlo zijn zogenaamde bevoegd gezag gemeenten (Wet bodembescherming) en dragen zelfstandig zorg voor de uitvoering van de afspraken in het bodemconvenant.

In de afgelopen jaren zijn door onderzoek de risicolocaties in kaart gebracht waar sprake is van gezondheidsrisico’s. Ook zijn inventarisaties uitgevoerd naar potentiële locaties met risico’s voor verspreiding of aantasting van ecosystemen. De Provincie Limburg streeft er naar om uiterlijk in 2020 deze risico’s gesaneerd dan wel beheerst te hebben.

Een overzicht met de risicolocaties (peildatum oktober 2018) is te downloaden onder het kopje ‘Achtergrond’. Dit overzicht wordt ieder jaar bijgewerkt. De eerstvolgende actualisatie vindt in oktober 2019 plaats.

Bodeminformatie

De Provincie stelt een aantal gegevens beschikbaar over bodemlocaties (LI-codes) waar de Provincie Limburg bevoegd gezag voor is. Dit gebeurt via het Ondergrondportaal. Voor een zo volledig mogelijk beeld adviseren wij om ook contact op te nemen met de gemeente waar de locatie ligt.