Bodem


Op verschillende plekken in Limburg is de bodem verontreinigd. Onderzoek is nodig om vast te stellen of op die plekken maatregelen nodig zijn en waarvoor de bodem gebruikt kan worden.

Aanpak bodemverontreiniging in Limburg

De Provincie Limburg heeft met onder andere het Rijk afspraken gemaakt over de aanpak van bodemverontreinigingen waar sprake is van risico’s voor mens, plant of dier en risico’s op verspreiding via het grondwater. Dit worden spoedlocaties genoemd. Deze aanpak geldt voor heel Limburg met uitzondering van Heerlen, Maastricht en Venlo. De operatie ‘spoedlocaties’ verwacht de Provincie rond 2020 af te ronden.

Ook is de Provincie verantwoordelijk voor de nazorg van stortplaatsen in Limburg.

Bodeminformatie

De Provincie stelt een aantal gegevens beschikbaar over bodemlocaties (LI-codes) waar de Provincie Limburg bevoegd gezag voor is. Dit gebeurt via het Ondergrondportaal. Voor een zo volledig mogelijk beeld adviseren wij om ook contact op te nemen met de gemeente waar de locatie ligt.