Gebiedsontwikkeling door middel van scenariodenken


De agrosector staat aan de vooravond van grote veranderingen. De grondgebonden veehouderij en de akkerbouw zullen ingrijpend veranderen door ontwikkelingen op terreinen als ICT, robotisering, precisielandbouw, datamanagement, ontwikkelingen in de voedselketen, regelgeving, etc. Wat gaan al deze veranderingen betekenen voor het Limburgs landschap? Welke gevaren dreigen er en welke kansen dienen zich aan?

De Provincie Limburg wil zich samen met partijen in het landelijk gebied voorbereiden op de trends en grote veranderingen die gaan plaatsvinden. Daarom is er een pilot: ‘scenario - denken bij gebiedsontwikkeling’ gestart, in samenwerking met LLTB, Rabobank, IKL, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Nederweert, Gemeente Bergen en Van de Bunt adviseurs.

Als eerste zijn de trends in december 2018 gezamenlijk onderzocht tijdens een Trendconferentie, zie onderaan een filmpje van deze bijeenkomst. Na afloop hebben alle deelnemers de opgehaalde trends mogen beoordelen als belangrijk/onbelangrijk en onzeker/zeker. In het eerste kwartaal van 2019 zijn vier toekomst scenario’s gemaakt van de twee belangrijkste onzekere trends.
Die vier toekomstscenario’s zijn tijdens twee actiebijeenkomsten, in de Peel en in de Maasduinen doorgesproken. Hierin hebben belanghebbenden in het gebied met elkaar vier mogelijke toekomstscenario’s doorgesproken. Hierbij werd een levendige voorstelling gemaakt van een mogelijke toekomst in 2030. Daarna werd met elkaar gesproken over welke acties men dan zou kunnen nemen, passend bij dat toekomstscenario.

De resultaten van die actiebijeenkomsten ziet u in onderstaande filmpje:

Blue Billywig video embed

Terugblik trendconferentie

Het eerste onderdeel van dit project was een trendconferentie, waar met experts trends zijn opgehaald.

Dit filmpje geeft meer achtergrond over dit project:

Blue Billywig video embed

Na verkenning van deze toekomstige scenario’s is een trendboek (pdf, 323 kB)  opgesteld. De betekenis hiervan is vervolgens getoetst in De Groote Peel en Maasduinen.

Ondernemers uit die gebieden hebben ideeën ontwikkeld over de wijze waarop ingespeeld kan worden op de trends en hebben projectideeën aan gedragen. Projecten passend binnen toekomstige bedrijfsontwikkelingen en die eveneens bijdragen aan het Limburgs landschap. Dit heeft geresulteerd in een 11-tal projecten/projectideeën.

Op 12 februari 2020 is er tussen de alliantiepartners een afrondend bestuurlijk overleg geweest over dit traject en ook over de ingediende projecten.

Een terugblik op het proces en de opbrengst daarvan en hoe de verschillende partners dit beleefd hebben kunt u terug vinden in een Nieuwsbrief (pdf, 410 kB) die met alle betrokkenen is gedeeld.