Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SNL2016), onderdeel Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)


Samenvatting

Wilt u activiteiten uitvoeren gericht op agrarisch natuur- en landschapsbeheer? Voor de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Natuurrijk Limburg. Zij kunnen aangeven of er momenteel ruimte is om leden aan te nemen. Er worden binnen het ANLb-stelsel geen individuele provinciale subsidies verstrekt aan beheerders. Natuurrijk Limburg vraagt via een gebundelde gebiedsaanvraag één subsidie bij de Provincie aan. De leden van Natuurrijk Limburg krijgen vervolgens een beheervergoeding voor de door hem uitgevoerde activiteiten.

Toelichting

De Provincie stelt agrarische beheerpakketten samen. Dit zijn onder andere Bloemrijke graslanden, Vogelpopulaties en Kruidenrijke akkers. Het beheer richt zich op het in stand houden van de natuur. U mag bijvoorbeeld op de stukken grond geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Landbouwer kunnen subsidie aanvragen voor het natuurbeheer bij de Provincie.

De beheersubsidie geldt voor 6 jaar. Ook samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor subsidie.

Meer informatie

Meer informatie over ANLb vindt u op de website www.bij12.nl.

Indieninstantie en uitvoerende instantie

DR-Loket (Dienst Regelingen Assen)

Bezoekadres:
Mandemaat 3
9405 TG Assen

Postadres:
Postbus 322
9400 AH Assen

Tel: 0592 311685
Fax: 0592 313605