Medtech4 Europe


De Provincie Limburg neemt deel aan het INTERREG Europe project 'Medtech4 Europe'.

Wat is Medtech4 Europe?

Begin 2017 is in het Vanguard Initiative (VI) de idee ontstaan om een nieuwe pilot rond het thema MEDTECH op te richten. Daarvoor is het Interreg europe project MedTech4Europe in het leven geroepen samen met de sterkste Europese regio’s op dit terrein. Binnen het Zuid-Nederlandse samenwerkingsverband van het OP Zuid Programma, de daaronder liggende Smart Specialisation Strategie (RIS3) en de werkzaamheden van VI heeft Limburg zich vanuit zijn sterkte op dit thema met de Brightlands Maastricht Health Campus geëngageerd om hierop volop in te zetten. Looptijd van het project is van 1 juni 2018 tot 30 november 2022. In totaal is er voor Limburg een budget van € 197.522,00 voorzien. Daarvan komt 85% als Interregsubsidie naar de Provincie Limburg. Het project wordt uitgevoerd door het cluster Economie en Innovatie.

Wie doen mee?

De beste MEDTECH regio’s uit Europa bundelen hun krachten in dit project. Naast Limburg en Auvergne-Rhône-Alpes (FR), zullen Steinbeis uit Baden-Württemberg (DE), Lombardije (IT), Helsinki Region (FI), Copenhagen Capital Region (DK), GAPR uit Upper Silesia (PL) en STRIA uit Hongarije als partners in het project meedraaien.

Waar gaat het over?

Het is de bedoeling dat de RIS3 en het OP Zuid Programma in relatie tot MEDTECH, de Limburgse Brightlands campussen en de kennisuitwisseling tussen Europese partners daarover centraal staan in dit project. Onze Brightlands campussen, de onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven zullen dus ook nadrukkelijk een rol hebben in het project binnen een nog op te richten regionale stakeholdersgroep. De inhoud van het project sluit aan bij ons collegeprogramma aangaande versterking en internationalisering van de Brightlands Maastricht Health Campus. Interreg europe is een Europees subsidieprogramma op maat van de regio’s in Europa gemaakt, omdat het beïnvloeden van een beleidsinstrument centraal dient te staan, in dit geval dus OP Zuid en RIS3. Het is de bedoeling dat er aanbevelingen vanuit het project komen, die vanuit een Europese context komen, alsook best practices die invloed gaan hebben op de uiteindelijke vormgeving van het volgende OP in Zuid Nederland.

Wat komt kijken bij het project?

Binnen het project zullen de partners samen een analyse maken van de huidige stand van zaken rond samenwerking in de Medtech-sector, investeringen, betrokkenheid van het MKB en het niveau van specialisatie voor elke campus. Daarna worden de verbanden met de regionale besluitvorming en OP’s onder de loep genomen en daaruit worden dan aanbevelingen en leerpunten vanuit de andere regio’s gekoppeld om de beïnvloeding van het regionaal beleid voor de komende periode op dit thema te bewerkstelligen. De Provincie Limburg zal dan ook op regelmatige basis stakeholdersbijeenkomsten organiseren waarbij de campussen (Brightlands Chemelot Campus en Brightlands Maastricht Health Campus), samen met de relevante onderzoekstinstellingen (MERLIN, LINK), bedrijven en grote projecten (REGMEDXB) betrokken worden. Ook onze stakeholders kunnen op die manier binnen het project gaan snuffelen aan de ontwikkelingen in de andere Europese MEDTECH-voorbeeldregio’s.