EMR-EYES


Het EMR-EYES-project - dat in 2018 van start is gegaan en 1 december 2021 is afgerond - is gericht op veiligheids- en preventieactoren in een van Europa's oudste grensoverschrijdende samenwerkingsgebieden, de Euregio Maas-Rijn (EMR). Dit project werd opgezet op initiatief van de gouverneur van de Provincie Luik.

EMR-EYES is een Interreg-project dat wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Economische Ontwikkeling (EFRO) en gecofinancierd door de Waalse regio. Het project wordt ondersteund door verschillende projectpartners, namelijk door de provincie Luik (leadpartner), de Gouverneurs van de Belgische en de Nederlandse provincies Limburg, Wegweiser Ostbelgien, de stad Verviers, het Polizeipräsidium van Aken en het Openbaar Ministerie van Nederlands Limburg.

In het kader van het project wordt gestreefd naar doorontwikkeling van de samenwerking tussen deze partners op Euregionaal niveau, rond drie prioritaire thema's: radicalisme, huisdiefstal en drugsverslaving. Om deze doelstelling te bereiken is het noodzakelijk dat de informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen wordt verbeterd.

In Luik werd een gezamenlijk bureau van drie medewerkers opgericht om het project te coördineren en ondersteunen. Binnen de context van informatie-uitwisseling (essentieel voor de doelstelling van het project) werkte dit bureau met de verschillende projectpartners samen voor de organisatie van opleidingen, studiedagen, workshops, etc. met betrekking tot de hierboven genoemde prioritaire thema’s.

Doel

Het doel van het EMR-EYES-project is om bestaande structuren te verbeteren alsook efficiënte communicatie- en rapporteringsinstrumenten op te zetten om de samenwerking en informatie-uitwisselingsprocessen mogelijk te maken tussen de diverse veiligheidsdiensten (politie, justitie, etc.) en preventie (lokale autoriteiten, ngo's, etc.) in de Euregio Maas-Rijn.

Meer informatie vindt u op de website van EMR EYES en de website van INTERREG. U kunt doorklikken op onderstaande logo's.

EMR-EYESInterreg Euregio Meuse-Rhine klein

Toelichting

Hieronder volgt een toelichting op een aantal thema’s waarbij onze gouverneur (op verzoek van de Limburgse politiechef, Hoofdofficier van Justitie en Regioburgemeester) een stimulerende, intermediaire en (financieel) ondersteunende rol heeft gespeeld.

Wetenschappelijk onderzoek

De opzet van het onderzoek is gericht op het ontdekken van het criminele businessmodel. Dat is de vraag naar hoe  criminelen gebruik maken van de grens(ligging) om zich ten koste van de veiligheid in de samenleving te verrijken. Criminelen zijn wendbaarder dan de overheid. Zij schakelen met groot gemak van het ene fenomeen naar het andere. Of het nu gaat om grootschalige hennepteelt, cocaïne, wapens, prostitutie of andere vormen van criminaliteit Centraal in het onderzoek staat hoe bijvoorbeeld de logistieke processen zijn georganiseerd, er moet immers meestal “iets” vervoerd worden. Hoe worden financiële stromen geregeld? Denk aan het witwassen van  zwart geld. Hoe vindt communicatie plaats? Er moeten immers mensen met bepaalde vaardigheden of toegankelijkheden ingeschakeld worden op cruciale momenten in het proces. Voor de politie is dat van groot belang om hier inzicht te krijgen. De volgende onderzoeksvragen staan centraal:

  1. Hoe zien de criminele samenwerkingsverbanden in de Euregio Maas-Rijn die zich bezighouden met druggerelateerde activiteiten er uit?
  2. Welke druggerelateerde activiteiten zijn er in de Euregio Maas-Rijn?
  3. Zijn er deelgebieden in de Euregio Maas-Rijn aan te wijzen waar de (druggerelateerde) activiteiten van criminele ondernemers zich concentreren?
  4. Hoe worden de werkwijze en het verdienmodel van criminele ondernemers in de Euregio Maas-Rijn beïnvloed door de grens?
  5. Wat is er bekend over de criminele opbrengsten van druggerelateerde activiteiten in de Euregio Maas-Rijn?
  6. Hoe kunnen de uitkomsten van de eerste vijf onderzoeksvragen leiden tot maatregelen voor de aanpak van grensoverschrijdende druggerelateerde ondermijnende criminaliteit?

De gunning van het wetenschappelijk onderzoek is verleend aan Universiteit Maastricht. Het onderzoek wordt begeleid door een internationaal samengestelde commissie. In de eerste plaats gaat het mede om het inregelen van goede toegankelijkheid van beschikbare data bij politie en justitie in de drie landen. Ten tweede is het van belang dat de uitkomsten van het onderzoek voor alle betrokken landen op draagvlak kunnen rekenen. Medio oktober 2020 is het onderzoek gestart en in december 2021 zal het eindrapport met resultaten, conclusies en aanbevelingen worden opgeleverd.

Voor de uitvoering van dit onderzoek heeft onze gouverneur een subsidie van € 43.350,00 beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt voor dit onderzoek nog eenzelfde bedrag (€ 43.350,00) aan EFRO-subsidie beschikbaar gesteld.

Euregionaal Field Lab (Harvard field lab experiment)

Het arrondissementsparket Limburg is gedurende de periode 2018 – 2021 projectpartner geweest tijdens het EMR-EYES-project. Het project heeft als doel de samenwerking op Euregionaal niveau te versterken rond thema’s op het gebied van ondermijnende criminaliteit.

De totale kosten van dit project bedragen € 130.000,00. Deze kosten zijn als volgt gefinancierd:

  • Subsidie Gouverneur van Nederlands Limburg: € 57.500,00;
  • Subsidie Gouverneur van Belgisch Limburg: € 7.500,00;
  • Het EFRO-subsidie bedraagt € 65.000,00.

Meer informatie leest u in het rapport op de website van het Openbaar Ministerie

EMR-EYES in relatie tot EURIEC

Het is belangrijk dat de lokale overheden en autoriteiten geïnformeerd worden over de instrumenten en projecten die momenteel beschikbaar zijn om lokaal op te treden tegen de georganiseerde criminaliteit. EURIEC ondersteunt en adviseert bestuurlijke overheden bij internationale samenwerking en informatie-uitwisseling ten behoeve van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Wil u hierover meer weten? Raadpleeg de website van EURIEC: www.euriec.eu