Beleidskader Circulaire Economie


De Provincie Limburg werkt aan een beleidskader Circulaire Economie én aan een actieprogramma. Dit zijn onderdelen van het collegeprogramma 2019-2023 'Vernieuwend Verbinden' en zijn bedoeld om de circulaire economie in Limburg te versnellen.

Het beleidskader zal inzicht geven in de huidige stand van zaken van de circulaire economie in Limburg. En maakt inzichtelijk waar en hoe de Provincie een meerwaarde kan hebben. De Provincie gebruikt hiervoor de input van Limburgse stakeholders, met wie in het voorjaar een sessie en interviews plaatsvinden.

Het beleidskader Circulaire Economie heeft een meerwaarde ten opzichte van andere Provinciale programma’s, maar ook ten opzichte van het landelijke klimaatakkoord. Dat kan ook niet anders, want in het regeerakkoord wordt de verbinding tussen het Rijksbrede programma Circulaire Economie en de klimaatopgave nadrukkelijk genoemd. Versnellen en opschalen van de transitie naar een circulaire economie draagt bij aan de klimaatopgave.

Het uitvoeren van het Rijksprogramma en de transitieagenda’s circulaire economie in Nederland kan leiden tot een extra reductie van broeikasgasemissies en draagt een vijfde deel bij van de beleidsopgave om het 49%-doel te realiseren in 2030.

Ook in Limburg houden we daarom in het beleidskader Circulaire Economie rekening met dit en andere thema’s.


art5260x150